MRI veiligheidslaborant, belangrijke spil rondom de MRI

Nieuws

Een interview met Manja de Jong- van der Maas van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis

De MRI veiligheidslaborant is een steeds belangrijker wordende rol binnen de praktijk waar MRI systemen worden ingezet voor diagnostiek en beeld gestuurde behandeling. KALCIO Healthcare organiseert sinds 2014 het MRI Veiligheid Symposium NL. Jaarlijks komen MBB’ers en andere professionals die werken met de MRI technologie samen om kennis te delen over veilig werken met de MRI. Manja de Jong- van der Maas bracht haar eerste bezoek aan het MRI veiligheid Symposium NL in 2017, gehouden in het RadboudUMC te Nijmegen. Karel Loerts, algemeen directeur van KALCIO Healthcare en initiatiefnemer van het MRI Veiligheid Symposium NL, sprak met Manja en samen keken ze terug op de wijze waarop Manja het MRI veiligheidsbeleid en het werken met MRI samen met haar collega’s heeft ontwikkeld.

Manja is werkzaam in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) als toezichthoudend medewerker MRI Manja is een van de twee toezichthoudend medewerkers MRI in het ziekenhuis. Om het MRI-veiligheidsbeleid te blijven ontwikkelen wordt er drie tot vier keer per jaar een MRI-veiligheidsoverleg ingepland met de toezichthoudend medewerker MRI, de Klinisch Fysicus, radioloog, leidinggevende en kwaliteitsfunctionaris (veiligheidscommissie) om te kijken waar ze als organisatie staan en welke knelpunten zich voordoen. Tijdens dit MRI-veiligheidsoverleg worden de VIM registraties (Veilig Incidenten Meldingen) betreffende de MRI doorgenomen, er wordt gekeken naar het scholingsbeleid en of er binnen de protocollen mogelijkerwijs vernieuwingen moeten plaatsvinden en naar aanleiding van de nieuwe RI&E wordt gekeken of het beleid aangepast dient te worden. Met name voor het onderdeel rondom contra indicaties hebben we als toezichthoudend medewerker MRI veiligheid een belangrijke zelfverantwoordelijkheid waarbij elke veiligheidslaborant een eigen aandachtsgebied heeft. Niet iedereen heeft hiërarchische bevoegdheden, maar wel heeft iedereen zijn eigen stukje verantwoordelijkheid en dat wordt afgestemd in veiligheidsoverleg of dagelijks op de werkvloer.

“Zorg goed voor elkaar, daar start veiligheid mee”

MANJA DE JONG- VAN DER MAAS
Hoe ziet jullie MRI unit er uit?

“Op beide locaties Goes en Vlissingen staat een MRI-scanner. Dit zijn 1.5 Tesla systemen van Siemens. Er wordt nu onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een tweede MRI-scanner op locatie Goes. Gezien de productiecijfers en het feit dat er niet meer uitgebreid kan worden binnen de huidige openstellingen (er wordt nu al op avonden en in het weekend gescand en daardoor zijn de grenzen van capaciteit bereikt). Bij een eventuele uitbreiding is tevens een afweging of er een 3T of 1.5T moet komen.”
Volgens Manja is het belangrijk dat er een 3-Tesla scanner komt. Als je kijkt naar welke onderzoeken er op een 3-Tesla goed uitgevoerd kunnen worden, met name bij MRI-mama en Neuro maar ook voor MSK lijkt 3T een goede keuze voor een kwaliteitsverbetering. En dit zijn de onderzoeken die binnen het ADRZ ook worden uitgevoerd. Een aspect waar goed naar gekeken moet worden is de plantijd bij een 3-Tesla, om wel de efficiency op niveau te houden. En natuurlijk zijn er weer andere veiligheidsaspecten die komen kijken bij een 3T, zo geeft Manja aan. Op veiligheidsgebied ligt er hier dan ook een grote uitdaging.

Wil je wat meer vertellen over hoe jij de symposia MRI-veiligheid hebt ervaren? Als spreker en als deelnemer? Hoe kijk jij daar op terug?

“De symposiadagen waren zeer informatieve en kennis-vergrotende dagen. Het symposium van 2017 en 2018 heeft ons als organisatie echt een eyeopener gegeven. We zijn ervan bewust geworden hoe het bij ons is geregeld en de stappen die we moeten maken. Het ADRZ is een regionaal ziekenhuis, na het eerste symposium hadden wij het gevoel achter bepaalde feiten aan te lopen. Door het fuseren hebben we een grotere groep MBB’ers en dus ook kennis en ervaring, dat heeft ons sterker gemaakt. En mede met dank aan de bijgewoonde symposia lopen wij als ADRZ nu helemaal bij als het gaat om het MRI veiligheidsbeleid. In 2017 werd er een interessante calamiteitentraining georganiseerd tijdens het symposium. Door deze training hebben wij als ziekenhuis onze eigen calamiteiten protocollen onder de loep genomen. Er waren hier nog geen kaders voor, maar met de komst van de risico inventarisatie en evaluatie voor veilig werken met de MRI zijn er kaders opgesteld en deze kunnen per organisatie worden aangepast naar de wensen van de afdeling. Deze kaders hebben ons echt geholpen om ons eigen beleid goed neer te zetten en uit te kunnen voeren”, zo stelt Manja.

Kun je de status van jullie MRI veiligheidsbeleid aangeven?

“In 2017 is gestart met het opstellen en uitvoeren van de screeningsvragen. Ook zijn vrij snel de werkafspraken over het screeningsproces vastgelegd, wie heeft welke verantwoordelijkheid. Daarnaast is ook het informed consent formulier voor de vrijwilligers op de MRI opgesteld. Ook heeft al het materiaal in de voorbereidingsruimte een veiligheidsticker gekregen en zijn er veiligheidsstickers met ‘Stop magnetisch veld’ op de vloeren aangebracht. Bij de RI&E die cyclisch wordt uitgevoerd staan er nog vier punten open die verbeterd moeten worden. Dit gaat bijvoorbeeld om het screeningsbeleid van de MRI-werkers of het personeel wat buiten de afdeling werkt maar wel op de MRI komt. Er wordt aan de poort een duidelijke screening gedaan, maar de uitdaging ligt hierin hoe de vastlegging daarvan goed gedaan kan worden. Daar denken we nu over na.”

“Het symposium van 2017 en 2018 heeft ons als organisatie echt een eyeopener gegeven”

MANJA DE JONG- VAN DER MAAS VAN HET ADMIRAAL DE RUYTER ZIEKENHUIS
Waar zie jij nog uitdagingen op het gebeid van MRI-veiligheid?

“De toename van implantaten bij patiënten die voor MRI worden aangemeld is een grote uitdaging. De implantaten hebben wel gevolgen voor een MRI-scan, MRI veiligheid is sterk verweven met contra-indicaties. Daar hebben we als toezichthoudend medewerker MRI veiligheid een belangrijke rol in. In 2017 zijn wij als organisatie begonnen met het opzetten van het pacemaker protocol en vervolgens met het implantaten protocol. Dit kwam voornamelijk voort uit de vraag van de cardiologen om samen te werken. Het gaat hierbij om patiënten met een pacemaker die een MRI willen ondergaan die voorafgaand aan de MRI worden gescreend samen met een pacemaker technicus en waarbij de pacemaker technicus ook aanwezig is bij het MRI-onderzoek. Bij de andere contra indicaties is het belangrijkste verbeterpunt dat de patiënt tegenwoordig voorafgaand wordt gescreend, voorheen werd dit pas in de kleedkamer gedaan, wat enorme vertragingen gaf, voornamelijk in werkprocessen. Om de voorbereiding op tijd te kunnen doen wordt nu de vragenlijst opgestuurd naar de patiënt en thuis voorafgaand moet worden ingevuld. Bij een contra-indicatie moet de patiënt contact opnemen en wordt ruim voor het onderzoek de juiste voorbereidingen getroffen en worden verassingen voorkomen. Daarnaast willen we als toezichthoudend medewerker MRI de deskundigheid van MRI veiligheid bij het team vergroten. Dit is een uitdaging voor de komende tijd.”

Hoe werken jullie met zonering?

“Voordat de voorbereidingsruimte wordt betreden is er een kaartlezer. De ruimte kan dan ook alleen via de ziekenhuispas worden betreden. Op dit moment is dit nog mogelijk voor alle medewerkers, maar dat is een van de verbeterpunten die we willen oplossen. Er moet gekeken worden naar de mogelijkheden om per personeelslid/-functie bevoegdheden toe te kennen aan de toegang. Dit is nu nog wel lastig met het systeem dat wij hebben. De MRI kooi is alleen voor de MRI laborant toegankelijk. Sommige ziekenhuizen hebben dit gepersonaliseerd.”

Hebben jullie goede noodprocedures voor brand en reanimatie?

“In 2019 is er in het ADRZ een thema-avond gehouden voor alleen de MRI-laboranten en had als thema MRI-veiligheid. Alle noodknoppen zijn tijdens deze thema-avond doorgenomen en is er een brandblus oefening met het BHV-team gegeven om hiermee te oefenen. Ook is er met behulp van een scenario gekeken hoe het personeel deze situatie zou aanpakken en wat je het beste kan doen. Dit was een leuke en leerzame avond. En heeft geresulteerd in een duidelijke afspraak hoe om te gaan met een noodsituatie en de wijze waarop de veiligheid van de patiënt is geborgd. De reanimatie training wordt ook cyclisch gegeven maar zouden we ook graag rondom de MRI willen oefenen. Deze plannen zijn helaas met de komst van COVID-19 vertraagd omdat fysiek trainen met een groep hier wel de voorkeur heeft.”

Waar ligt jouw liefde voor MRI?

“Mijn liefde voor MRI ligt bij claustrofobische patiënten. Het zorgen voor deze patiënten en het kunnen uitvoeren van een onderzoek hierbij door de juiste begeleiding en het geven van uitleg om ze ook gerust te kunnen stellen vind ik een mooie uitdaging. De communicatie met patiënten vind ik erg leuk, dit bepaalt een goede beleving van patiënten. Daar kan ik een verschil maken heb ik gemerkt. En zeker ook alles rondom veiligheid rondom de MRI scanner, ik beleef er veel plezier aan om continu te kijken welke risico’s er zijn en hoe we het steeds weer een stukje veiliger kunnen maken.”

Vind je dat KALCIO Healthcare door moet gaan met het MRI Veiligheidssymposium? Inmiddels is toch alles wel bekend rondom MRI veiligheid?

“Ik vind dat KALCIO Healthcare wel door moet gaan met het symposium. Veiligheid is een doorlopend proces, je blijft veranderen, aanpassen, opnieuw analyseren. Het is nooit klaar dus het is heel goed om dit symposium te blijven organiseren. Ook het netwerken en het uitwisselen van ervaringen en kennis heb je echt nodig om je werk goed te kunnen doen. De nieuwe trends en afspraken om te finetunen is ontzettend belangrijk. Je komt altijd thuis met iets wat je kan verbeteren. Dus ik zou graag willen dat jullie door blijven gaan met het organiseren van het symposium MRI veiligheid”, zo geeft Manja aan.

Wat zou je nog mee willen geven aan collega laboranten uit andere ziekenhuizen die zich bezighouden met MRI-veiligheid?

“Om draagvlak te creëren voor het realiseren van verbeterpunten voor MRI veiligheid op de afdeling en om in dezelfde taal te spreken adviseert Manja dat ook leidinggevende deelnemen aan het MRI veiligheid symposium. En natuurlijk: Zorg goed voor elkaar, daar start veiligheid mee. Blijf alert en blijf leren en verbeteren. Vallen is niet erg als je maar blijft opstaan. Werk goed samen en wees niet bang om fouten te maken, als je maar leert van je fouten.”


Aankomende events

Oncologiepatiënt in de tijd van het coronavirus

Nieuws

Oncologiepatiënt in de tijd van het coronavirus

De uitbraak van het coronavirus is in de eerste plaats voor de personen die besmet raken een onzekere situatie. Niet minder is de impact op degenen die al in een ziektesituatie zitten. Zij zijn extra kwetsbaar en er zijn onvoorziene onzekerheden bijgekomen aangaande de eigen behandeling en herstelproces. Welke impact heeft het coronavirus en de gevolgen van de maatregelen die zijn getroffen voor de oncologiepatiënt?

Hoe beïnvloedt oncologische therapie de vatbaarheid voor het coronavirus?

Normaliter beschermt het immuunsysteem het menselijk lichaam tegen ziekteverwekkers van buitenaf, waaronder virussen. Maar het is mogelijk dat oncologiepatiënten een verzwakt immuunsysteem hebben, waardoor het lichaam meer moeite heeft om het virus te bestrijden. Bij oncologiepatiënten kan een verzwakt immuunsysteem ontstaan door bijvoorbeeld een chemotherapie, omdat hierdoor de kans bestaat dat het beenmerg stopt met het maken van witte bloedcellen. Daarnaast zijn er ook bepaalde soorten kanker, zoals leukemie en een lymfoom, die je immuunsysteem aantasten waardoor het virus minder effectief bestreden kan worden (1).
Oncologiepatiënten kunnen ernstig ziek worden wanneer zij het coronavirus oplopen en daarom behoren zij tot een van de risicogroepen. Dit is o.a. gebleken uit een Chinees onderzoek waarbij gekeken is naar het verschil in ernst van een coronavirusinfectie tussen gezonde personen, personen met kanker en personen die genezen zijn van kanker. Hieruit bleek dat inderdaad personen met kanker de meest ernstige klachten ervoeren, dit was dan vooral te wijten aan de therapie die zij gehad hadden. In dit onderzoek wordt als advies gegeven om de chemotherapie of operatie bij een patiënt met een stabiele kankersoort uit te stellen (2).

Hoe ervaart een oncologiepatiënt de uitbraak van het coronavirus?

Voor veel oncologiepatiënten is het een angstige tijd. Vooral als zij dus net een chemo- of immunotherapie achter de rug hebben, waardoor hun weerstand tijdelijk afneemt en een besmetting met het coronavirus op de loer ligt. Dan kan er worden gekozen om dit soort therapieën uit te stellen, maar in veel ziekenhuizen in Nederland gaan ondanks het coronavirus veel chemo- en radiotherapieën gewoon door. Veel niet-dringende zorg wordt uitgesteld, maar oncologische zorg is een uitzondering (3). In het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis (AVL) worden patiënten ook nog steeds behandeld en gaan operaties gewoon door, al hangt dit wel af van de beschikbaarheid van het personeel. In het AVL is nog niemand positief getest op corona en om dat zo te houden hebben zij een lange waslijst aan maatregelen. Zo worden bijvoorbeeld alle patiënten een dag voor hun afspraak gebeld om te checken of zij eventueel klachten hebben en worden alle patiënten ook gescreend bij de ingang (4).
Afgelopen weken staan ook in het teken van social distancing. Dit betekent dat oncologiepatiënten die thuis zitten of opgenomen zijn in het ziekenhuis nauwelijks tot geen bezoek mogen ontvangen. Vooral voor terminale patiënten is dit een moeilijke periode, want juist op deze momenten is het samenzijn met familie en vrienden zo gewenst (5).
Patiënten zitten in deze periode met veel vragen en zorgen. Zij kunnen op dit moment terecht bij o.a. patiëntenverenigingen en organisaties zoals het KWF (6).

Oncologie als speerpunt binnen KALCIO Healthcare

Een van de speerpunten van KALCIO Healthcare is de zorg rondom oncologie en de ontwikkeling van multidisciplinaire samenwerking, de inrichting van processen en de inzet van medische technologie en de faciliteiten gericht op een optimale oncologische behandeling.

Referenties

 1. Coronavirus (COVID-19) and Cancer | Cancer Research UK. (z.d.). Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://about-cancer.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-in-general/coronavirus-and-cancer
 2. Guan, W., Chen, R., & Wang, W. (2020, 14 februari). Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China. Geraadpleegd op 25 maart 2020, van https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanonc/PIIS1470-2045(20)30096-6.pdf
 3. NU.nl. (2020, 17 maart). Chemokuren en radiotherapie gaan in meeste gevallen “gewoon” door. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.nu.nl/coronavirus/6038281/chemokuren-en-radiotherapie-gaan-in-meeste-gevallen-gewoon-door.html
 4. Hoe beschermt het Antoni van Leeuwenhoek kankerpatiënten tegen corona? (2020, 18 maart). Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.avl.nl/nieuwsberichten/2020/zembla-hoe-beschermt-het-antoni-van-leeuwenhoek-kankerpatiënten-tegen-corona/
 5. Hopkins, C. (2020, 20 maart). Coronavirus and cancer treatment: How doctors and patients are managing in the pandemic. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.vox.com/2020/3/20/21186681/coronavirus-cancer-treatment
 6. NOS. (2020, 20 maart). Kankerpatiënt op zichzelf aangewezen door corona, “het is heel zwaar”. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://nos.nl/artikel/2327800-kankerpatient-op-zichzelf-aangewezen-door-corona-het-is-heel-zwaar.html

Coronavirus: maatregelen KALCIO Healthcare

Nieuws

Coronavirus: maatregelen KALCIO Healthcare

Momenteel zijn het ongewone tijden voor heel Nederland. De zorgsector werkt hard om de Coronavirus uitbraak onder controle te houden en biedt de best mogelijke zorg. Dit is geen gemakkelijke uitdaging en geeft nog veel onzekerheden binnen de gezondheidszorg.

Om te zorgen dat zorgprofessionals hun werk kunnen blijven doen, blijft KALCIO Healthcare hierin haar vakkundige bijdrage leveren. Heeft u leidinggevende capaciteit nodig of blijven er in deze tijden belangrijke projecten of taken liggen? Dan bieden wij graag onze hulp aan. Zowel voor projecten als interim management gericht op samenwerken, zorgprocessen en de inzet van techniek, ICT en zorgfaciliteiten. Neem contact met ons op via 085-0645860 of via secretariaat@kalcio.nl.

Naar aanleiding van de huidige situatie hebben ook wij maatregelen moeten treffen. Zo werken de interim leidinggevenden van KALCIO Healthcare aangepast binnen de ziekenhuizen en richten zich primair op wat nodig is om de komende periode zo goed mogelijk te overbruggen. De projecten voor de opdrachtgevers van KALCIO Healthcare worden primair geleid en ondersteund vanuit de thuiswerkplek en gefaciliteerd met videoconferentie. En met betrekking tot de KALCIO Academy hebben wij besloten onze trainingen en symposia, die tot en met de zomer gepland staan, te schrappen. Dit betekent ook dat het CT symposium op 4 juni 2020 niet door zal gaan en verplaatst wordt naar 2021. Mocht u vraag hebben over trainingen of toch een scholingsvraag hebben binnen uw zorgteam dan zijn wij graag bereid samen met u in een aangepaste vorm een training te verzorgen.

Welkom Jelle!

Nieuws

Welkom Jelle!

Hallo, mijn naam is Jelle Eikhout en ik ben masterstudent Biomedical Sciences aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In het begin van mijn studie heb ik een grote interesse ontwikkeld op de gebieden van bewegingswetenschappen en neurologie en hier heb ik tijdens mijn studieloopbaan ook veel aandacht aan besteed. Ik werd gedurende mijn opleiding klaargestoomd tot wetenschapper, maar merkte aan het begin van mijn master dat ik behoefte had aan een loopbaan waarbij het maatschappelijk belang wat meer op de voorgrond ligt. Het Consultancy traject dat binnen mijn master wordt aangeboden is daarin een perfecte uitkomst en dus besloot ik mij te richten op deze richting, een keuze waar ik in retrospect ontzettend blij mee ben.

Jelle Eikhout

In het kader van de afronding van mijn master moest ik op zoek naar een stage die paste binnen het Consultancy traject. Aangezien mijn nog geringe kennis op dit gebied, was ik op zoek naar een stage waarin ik de fijne kneepjes van het vak kon leren en ik daadwerkelijk werd voorbereid op een carrière als consultant. Tijdens mijn zoektocht naar een stage kwam ik KALCIO Healthcare tegen, een relatief jong bedrijf in het midden van het land dat zich specialiseert in een vakgebied dat overlapt met mijn interesses. Zonder aarzeling heb ik een mail gestuurd en de rest is geschiedenis: ik tik dit stukje vanuit het KALCIO Healthcare kantoor in Hilversum.
Meteen voelde ik mij welkom in het team, waarin de combinatie van professionaliteit en luchtigheid een perfecte sfeer creëren. Ik ben dan ook zeer enthousiast om mijzelf binnen dit bedrijf te gaan ontwikkelen tot consultant met een uitdagende en interessante opdracht: de KALCIO Academy naar een hoger niveau tillen. Ik ga de aankomende vijf maanden met een glimlach tegemoet!

Symposium ‘’Radiologie van de toekomst’’: Een groot succes!

Nieuws

Symposium ‘’Radiologie van de toekomst’’: Een groot succes!


16 januari 2020 vond de eerste editie van het symposium ‘’Radiologie van de toekomst’’ plaats met als thema nieuw- en verbouw van de Radiologie. Op deze dag werden 100 deelnemers verwacht, die graag hun kennis en vragen wilde delen over bouw en verbouw binnen hun ziekenhuis of zorginstelling. In de ochtend mochten wij zeer intrigerende sprekers ontvangen, waaronder prof. Bart Ter Haar-Romeny en prof. Wiro Niessen. Zij namen ons mee in hun verhaal over het belang van data en artificial intelligence binnen de Radiologie. Met artificial intelligence krijgt men de mogelijkheid om de workflow binnen de afdeling te optimaliseren. En kan in de toekomst impact hebben op de inrichting van een Radiologie afdeling. Tevens kan men met het verzamelen van data binnen het ziekenhuis zorgen voor een zelf lerend gezondheidszorgsysteem.

‘’Wees serieus voorbereid op artificial intelligence’’ – Bart Ter Haar-Romeny

Daarna sprak ing. Menno Riemersma over de bouw van het Erasmus MC. In deze presentatie kwam naar voren wat er allemaal bij komt kijken om een nieuw ziekenhuis te realiseren en hoe een State-of-the-art clausule kan bijdragen aan een actuele technologische status bij oplevering. Aan het einde van deze interessante carrousel was er ruimte voor discussie. Tijdens de pauzes was er een informatiemarkt waar deelnemers de mogelijkheid kregen om met de industrie in contact te komen. Hier stonden bedrijven zoals GE Healthcare, Van Zoelen, GAF, Deerns en MAS Architectuur.

‘’Het samenbrengen van data, klinische kennis en artificial intelligence is key’’ – Wiro Niessen

In het tweede deel van het ochtendprogramma, kwam Drs. Harm Geraedts spreken over de nieuwbouw van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s Hertogenbosch en de financiële aspecten die daarbij kwamen kijken. Ir. Jeroen Veth was de laatste spreker van de ochtend en presenteerde een duidelijk verhaal over hoe het ontwerpproces nou precies in zijn werk gaat.

‘’Zorg voor een goede balans tussen patiëntbelang en werkbelang’’ – Menno Riemersma

Na een uitgebreide lunch, was het tijd voor de middagsessies die werden verdeeld in drie rondes. Tijdens dit middagprogramma waren er workshops gegeven over de toepassing van data analyse en business intelligence in bouwprojecten en een nieuwe opzet voor een inloop CT tussen spoedpost en huisarts. Deze werden gegeven door medewerkers van het Rijnstate ziekenhuis. Daarnaast gaf GE Healthcare een sessie over de grootste uitdagingen die zij als leverancier zijn tegengekomen gedurende de plaatsing van verschillende modaliteiten. De vraag die hier centraal stond was: ‘’Wat komt er allemaal kijken bij een voorbereiding van het plaatsen van o.a. een MRI.’’ Ook MAS architectuur en Deerns gaven samen een workshop over bouwplannen rondom imaging voor beeldgestuurde behandeling of interventie. Gedurende deze presentatie werd gebruik gemaakt van een maquette, die zij zelf voor een hedendaags project als mock up gebruiken. Dit zorgde voor een betere visualisatie en daardoor een leuke interactie met de groep. Ook het Ommelander ziekenhuis Groningen was aanwezig om te vertellen over een nieuwbouw casus die zich bij hen in het ziekenhuis heeft afgespeeld. Tijdens deze workshop werden handige tips & tricks gedeeld met de deelnemers, die zij konden gebruiken in de voorbereiding van een nieuwbouwproject. Tenslotte waren medewerkers van HollandPTC bereid om tijdens een sessie, vanuit de visie van een prospectieve risico inventarisatie, inzicht te geven over de spannende uitdagingen die zij zijn tegengekomen gedurende de ontwerp- en realisatiefase van HollandPTC.
Na de middagsessies was er nog een gezamenlijke afsluiting die geleid werd door Karel Loerts. Het was mooi om te zien dat de deelnemers, met de opgedane kennis van die dag, in discussie gingen over de toekomst van de Radiologie. Kortom was het een zeer geslaagde dag met interessante sprekers en deelnemers vanuit verschillende zorginstellingen.

We willen de bedrijven GE Healthcare, Van Zoelen PI, GAF, Deerns en MAS Architectuur bedanken voor hun bijdrage!


[tribe_events_list]

Drs. Ing. Menno Riemersma als Keynote spreker op Nieuw- en verbouw symposium

Nieuws

Drs. Ing. Menno Riemersma als Keynote spreker op Nieuw- en verbouw symposium

Drs. Ing. Menno Riemersma

Het is ons een genoegen om met jullie te mogen delen dat Menno Riemersma op het symposium ‘’Nieuw- en verbouw Radiologie van de toekomst’’ op 16 januari 2020 zal komen spreken. Momenteel is dhr. Riemersma werkzaam in het Erasmus MC als directeur programma integrale bouw. Tijdens ons symposium zal hij ons meenemen in zijn verhaal over de uitdagingen rondom de bouw van de Radiologie in het Erasmus MC en hoe het Erasmus rekening heeft kunnen houden met de toekomst. Er zal ook gesproken worden over duurzaamheid en de voorsortering op toekomstige ontwikkelingen binnen de Imaging en hoe het Erasmus dat heeft kunnen vangen in de bouw.
Naast dhr. Riemersma, zijn er natuurlijk ook andere interessante sprekers aanwezig op dit symposium.

How to Kaizen

Nieuws


“How to Kaizen”, de basis voor een succesvol Kaizen event

Na de eerste Kaizen events georganiseerd door KALCIO Healthcare merkten wij dat op de eerste dag van een Kaizen relatief veel tijd besteed moest worden aan de kennismaking van het Kaizen proces en de methodiek. En ook de kennismaking met elkaar, het kernteam, op een eerste dag van het Kaizen event vroeg relatief veel aandacht. De kennis en kunde van de Kaizen methodiek binnen het kernteam kan doorslaggevend zijn voor een geslaagd Kaizen. En ook de samenwerking binnen het kernteam is van vitaal belang voor een goed resultaat binnen het Kaizen en daarna. Met name bij Kaizen events over zorgpaden heen of waarbij een hoog multidisciplinair karakter is, ontmoeten collega’s elkaar regelmatig voor de eerste keer binnen een Kaizen. Dat klinkt wellicht vreemd, echter de ketens van zorg zijn complex en direct persoonlijk contact is door ICT middelen steeds minder noodzakelijk, zo lijkt, binnen een zorgproces. Toch toont elke Kaizen event weer aan dat het directe contact op regelmatige basis met alle actoren, op de verschillende niveaus en disciplines rondom een proces of zorgpad, belangrijk is. Een Lean aanpak helpt daarbij.

Voor een goede kennismaking binnen het kernteam en met het Kaizen proces organiseren wij een aantal weken voor een Kaizen event de workshop “How to Kaizen”. De workshop is gericht op een diepere kennismaking met de deelnemers in het kernteam. En geeft de deelnemers een duidelijk inzicht in hoe de Kaizen week zal worden georganiseerd en wat van de deelnemers wordt verwacht. Met een aantal Lean spellen worden de deelnemers van het kernteam “opgewarmd” en enthousiast gemaakt voor een succesvol Kaizen event.

Jitka Meijer, KALCIO Healthcare

Vandaag leidde Jitka Meijer – interim professional de workshop “How to Kaizen” voor een kernteam met medisch specialisten, radiologie laboranten, planners, HIX specialisten en leidinggevenden vanuit het Prinses Máxima Centrum en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ter voorbereiding op een Kaizen in maart aanstaande gericht op de integrale planning van medische beeldvorming binnen de kinderoncologie.

De “How to Kaizen” workshop is een van de onderdelen in de voorbereidingsfase op een Kaizen zoals KALCIO Healthcare die organiseert. Met meer dan 55 Kaizen events georganiseerd door KALCIO Healthcare binnen ziekenhuizen biedt de gestructureerde aanpak een succesvol resultaat voor vrijwel elk operationele uitdaging binnen zorgprocessen of zorg onderdelen.

KALCIO Healthcare faciliteert zorgteams bij hun ontwikkeling naar excellente zorg. Onder andere door de organisatie van Kaizen events en een uitgebreide Lean toolbox. Wilt u meer weten over Kaizen en wat KALCIO Healthcare kan betekenen binnen het zorgonderdeel of zorgproces waar u werkzaam bent? Wij komen graag een keer vrijblijvend langs voor een gesprek over hoe Kaizen en Lean in de zorg bij u kan worden toegepast. Stuur een mail naar secretariaat@kalcio.nl.

Wilt u of uw collega zelf leren hoe u een Kaizen event kunt organiseren? Schrijf u dan nu in voor de training “Kaizen – procesverbetering in de zorg”

 

 

 

 

Betaalbare zorg voor iedereen, ook in de toekomst

Nieuws


Betaalbare zorg voor iedereen, ook in de toekomst

KALCIO Healthcare en Management Talent bundelen krachten

KALCIO Healthcare en Management Talent werken intensief samen om kwalitatief goede zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden.

De zorgvraag en zorguitgaven stijgen de komende jaren fors. Nederland geeft volgens het CBS jaarlijks 96 miljard uit aan zorg en dat bedrag neemt alleen maar toe. De zorguitgaven stijgen sneller dan onze economische groei kan bijbenen. Een Nederlander geeft gemiddeld jaarlijks al bijna 6.000 euro uit aan zorgkosten. Die situatie is niet langer houdbaar.

Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden moeten zorgorganisaties anders gaan werken en de mogelijkheden van nieuwe technologie maximaal benutten. KALCIO Healthcare en Management Talent helpen ziekenhuizen en zorgorganisaties met deze omslag en het verbeteren van de doelmatigheid en kwaliteit van zorg.

Naast creativiteit, innovatie kracht en het optimaliseren van processen, spelen groepsdynamica, cultuur en leiderschap een zeer belangrijke rol bij het buiten de bestaande kaders (durven) denken en het succesvol realiseren van de noodzakelijk veranderingen. Karel Loerts, initiatiefnemer van KACLIO Healthcare en Walter Kienhuis, oprichter van Management Talent werken samen met hun teams interim managers en interim consultants aan deze dagelijkse uitdagingen naar transformatie in de zorg.

Karel Loerts en Walter Kienhuis

Met de samenwerking tussen KALCIO Healthcare en Management Talent ontstaat er een collectief voor strategisch, tactische en operationeel management in de zorg. KALCIO Healthcare en Management Talent hebben samen al meer dan 80 ziekenhuizen en zorgorganisaties geholpen met het verbeteren van de zorg. Door het bundelen van kennis, ervaring en specialisten kunnen ze ziekenhuizen en zorgorganisaties nog sneller en beter ondersteunen. Zodat goede zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen in Nederland die zorg nodig heeft. Uitgangspunt van de samenwerking is: “Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.” (Ralph Waldo Emerson)

Over KALCIO Healthcare

KALCIO Healthcare helpt ziekenhuizen en zorgorganisaties met het realiseren van topzorg. Door het leiden en versterken van zorgteams, het verbeteren van zorgprocessen, de inzet van medische techniek en ICT en het realiseren van een veilige plek voor patiënt en zorgprofessional. KALCIO Healthcare heeft hiervoor gespecialiseerde interim managers en consultants. Daarnaast deelt KALCIO Healthcare haar kennis en expertise met professionals uit zorg organisaties binnen haar eigen Academy.

Over Management Talent

Management Talent realiseert duurzame zorgorganisaties door het succesvol doorvoeren van veranderingen en het vergroten van het verandervermogen van de organisatie. Management Talent is gespecialiseerd in interim verandermanagement, interim projectmanagement en organisatieontwikkeling binnen de zorg.

Contact en meer informatie

Karel Loerts, KALCIO Healthcare, tel. 06-22476342, KALCIO Healthcare

Walter Kienhuis, Management Talent, tel. 06-27086458, Management Talent

Faciliteren van een Kaizen event

Nieuws


Faciliteren van een Kaizen event

Ervaring door Lianne Loeffen

De professionals van KALCIO Healthcare hebben door de jaren heen meer dan 50 Kaizen events binnen verschillende ziekenhuizen georganiseerd. Ook heeft ons team vele zorgprofessionals getraind in het zelf faciliteren van Kaizen events. Vorig jaar hebben wij onze ervaringen samengevat en gepubliceerd in een whitepaper ‘Do’s en dont’s rondom Kaizen events ’. Onze collega Lianne Loeffen heeft hier na het afronden van onze 3-daagse Kaizentraining en tijdens haar eerste Kaizen event veel aan gehad. Lianne doet verslag van haar ervaringen in relatie tot de ‘Do’s en dont’s’ voor Kaizen events:
“Als interim professional binnen KALCIO Healthcare kreeg ik in juli 2018 de gelegenheid een Kaizen event te faciliteren bij een klant met als doel om in één week een geborgen verbeterslag te maken binnen hun werkprocessen. Hoewel ik de theorie van Kaizen goed beheers, kwam ik in de praktijk tijdens de organisatie en uitvoering van het event voor een aantal uitdagingen te staan.

Lianne Loeffen

Planning en tijdsinvestering

Allereerst nam het plannen van het Kaizen event veel tijd in beslag. Er is namelijk voldoende tijd nodig zowel voorafgaand als na afloop van het event om de workshops voor te bereiden, uit te werken, om de actiepunten in kaart te brengen, acties in gang te zetten en afspraken te borgen. Een grote uitdaging hierbij was dat de kernteamleden uitgeroosterd moesten kunnen worden, terwijl de patiëntenzorg op de afdeling gewoon doorgaat. Het bleek uiteindelijk niet mogelijk om alle kernteamleden bij alle workshops aanwezig te hebben en dat resulteerde aanv

ankelijk in een verdeeldheid in begrip van de Kaizen methodiek. Voldoende tijd te kunnen investeren bleek een zeer belangrijke ‘do’. Om het nadelige effect van de afwezigheid van een aantal betrokkene op te vangen heb ik mij toen laten inspireren door een andere ‘do’.

Communicatie met betrokkenen binnen en buiten het kernteam

Om voor te zorgen dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van alles wat behandeld is, heb ik de medewerkers die niet bij de sessie aanwezig waren op een later moment alsnog meegenomen in de Kaizen methodiek. Ook tijdens het verbeterproces heb ik aandacht besteed aan het onderbouwen van elke stap, het hoe en waarom van de Kaizen methode. Ondanks de drukke agenda’s is het uiteindelijk toch gelukt om een gedragen begrip van het continu verbeteren te bereiken.
Als facilitator blijf je na afloop niet op de afdeling en kun je dus niet toezien op het borgingsproces van de verbeteracties. Om dat te kunnen ondervangen is het essentieel om een gevarieerd kernteam samen te stellen, waarbij stakeholders uit alle lagen van het proces geïncludeerd worden. Zij kunnen namelijk de vertaalslag maken richting de werkvloer en hebben door hun deelname eigenaarschap en dus verantwoordelijkheid over de verbeteracties. Ook kunnen zij extra informatie bij hun teams ophalen als input voor de workshops en hun collega’s betrekken bij het verbeterproces. Zo kon ik dus alleen maar tevreden toekijken als de leden van het kernteam het initiatief namen om door te pakken en wanneer ik zag dat de betrokkenheid onder de teams als een olievlek verder groeide.

Personen uit het kernteam betrekken en gelijkwaardig behandelen

Daarop aansluitend heb ik ook ervaren dat consistente en eenduidige communicatie van essentieel belang is om op de incidentele afwezigheid van kernteamleden en andere procesbetrokkenen in te spelen. Iedere procesbetrokkene zal namelijk op de hoogte gesteld moeten worden over de stand van zaken, zodat eenieder evenveel kennis heeft, er geen frustraties ontstaan vanwege incomplete informatievoorziening en om eenieder in gelijke mate te betrekken en betrokken te houden. Zeker een ‘do’!

Workshop “knelpunten”

Kaizen event in lijn met de doelstelling vanuit de klant

Een belangrijke factor is tevens dat de leidinggevende van de afdeling deelneemt aan het Kaizen event. De leidinggevende heeft de bevoegdheid om keuzes te maken, zaken te regelen en hier prioriteit aan te geven. Zowel tijdens de workshops gedurende de Kaizen eventweek als na afloop van de week vormt de leidinggevende een belangrijke schakel om de acties voort te kunnen zetten en te borgen in de dagelijkse gang van zaken. Wat ik heb gemerkt is wanneer de leidinggevende niet deelnam aan een workshop en deze achteraf of tussen de workshops door ingelicht diende te worden, het proces werd vertraagd en de energie binnen het kernteam inzakte. Zo wisten de teamleden niet of bepaalde oplossingen daadwerkelijk doorgevoerd konden worden, zonder toestemming van de leidinggevende en dus toestemming van de organisatie. Gelukkig zag ik tijdens de overleggen na afloop van het event, waarbij de leidinggevende aanwezig was, precies het tegenovergestelde gebeuren! De leidinggevende gaf het team het vertrouwen in de richting die het team nam en die paste bij de richting bepaald vanuit de organisatie. Zo begreep ik het belang van deze ‘do’ maar ook het belang van de aanwezigheid van de leidinggevende als tussenschakel.”

Wilt u ook net als Lianne binnen je eigen organisatie aan de slag met verbeteren met behulp van Kaizen event? Schrijf u in voor de 3-daagse Kaizen training.

“Het besef over de impact van de Kaizen kwam pas later”

Nieuws


“Het besef over de impact van de Kaizen kwam pas later”

Deelnemers aan de training ‘Kaizen, procesverbetering in de zorg’ worden getraind om zelfstandig een Kaizen event te faciliteren binnen de eigen zorg praktijk. Deelnemers worden uitgedaagd om samen met het eigen zorgteam substantiële efficiency slagen te maken, met als uitgangspunt kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.

Sandra Geuzenbroek, senior echografist in het UMC Utrecht volgde de training binnen de KALCIO Academy. Samen met mede cursist Bart-Jan de Man organiseerde Sandra een Kaizen binnen de echo unit in het UMC Utrecht.

“Tijdens het Kaizen event ben je druk met de organisatie en het betrekken van het team. Dit alles naast het dagelijkse werk dat gewoon door gaat, niet alleen voor mijzelf, maar voor alle teamleden. Je zit dan middenin een mooi proces, waarvan je de uitkomsten in aanvang niet kan overzien. Het besef over de impact van de Kaizen kwam pas later. Ik ben ook echt verrast wat er uiteindelijk op gang is
gekomen. Het doorlopen van de Kaizen stappen levert oplossingen die je in de normale manier van werken niet direct ziet. De samenwerking binnen ons team echografisten vind ik bijvoorbeeld al zeer sterk, maar door de toepassing van de Kaizen methode is deze samenwerking nog verder uitgebouwd. Ook de samenwerking met de radiologen en hun betrokkenheid tijdens het Kaizen event was boven verwachting”, vertelt Sandra tijdens de projectevaluatie met Kaizen trainer, Jitka Meijer.

Wil je ook deelnemen aan de training ‘Kaizen, procesverbetering in de zorg’ en wil je samen met je eigen zorgteam de kwaliteit van zorg verbeteren? Kijk voor meer informatie en schrijf je in via deze link. Of stuur een e-mail naar info@kalcio.nl.

Werken aan je professionele identiteit

Nieuws


Werken aan je professionele identiteit

Binnen de transmurale zorgketen is de wereld continu in beweging. Het organiseren van de benodigde samenwerkingen, het inrichten van efficiënte zorgprocessen
en het realiseren van de krachtige inzet van de medische techniek en zorg ICT vormen dé basis om binnen deze zorgmarkt mee te komen. Het team van

Jutine Bruijs & Sharon Bijen-Groenberg

KALCIO Healthcare is gespecialiseerd in het organiseren van deze basis binnen en rondom ziekenhuizen.

In onze ambitie om een sterke bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit en veiligheid van zorg, past een team vol interim organisatie professionals. Zo, beschikt het team van KALCIO Healthcare over de capaciteit om ziekenhuisorganisaties en haar ketenpartners optimaal te faciliteren binnen projecten en de lijnorganisaties te versterken.

Lamenta Romeijn & Sharon Bijen-Groenberg

Om onze ambities waar te kunnen blijven maken, stromen jaarlijks nieuwe collega’s in ons team. Zij hebben allen ervaring en/of een opleidingsachtergrond op het gebied van organisatie van de zorg en zijn gericht op een continue persoonlijke ontwikkeling.

Bij de instroom binnen KALCIO Healthcare wordt gestart met een traject (traineeship) dat in het teken staat van de eigen professionele identiteit. Gedurende de startperiode van één tot twee jaar oriënteren instromers zich op de diversiteit aan specialisaties binnen zorgorganisaties. Gedurende deze periode wordt op basis van de eigen kwaliteiten en interesses focus gegeven aan de ontwikkeling van competenties en vaardigheden.

In juli 2018 ontvingen Lamenta Romeijn en Jutine Bruijs het certificaat voor een succesvolle afronding van hun traineeship. Sharon Bijen-Groenberg, opleider binnen de KALCIO Academy, deelde de certificaten en een presentje uit.

Lean Healthcare

Lean leren denken op de werkvloer: ‘Mission impossible’?

Nieuws

Lean leren denken op de werkvloer: ‘Mission impossible’?

Jitka Meijer, Lean Healthcare consultant

Dat wat werkt en lean toolbox als dragers voor lean denken

In mijn praktijk als lean consultant en organisatiepsycholoog observeerde ik telkens opnieuw dat onbekend onbemind maakt. Maar wat als het lukt om aan te sluiten bij dat wat al wel bekend is? Iedereen is toch elke dag weer bezig met nieuwe keuzes te maken, dus met verandering, al is dat van geringe omvang? In dit artikel wil ik kijken naar hoe je dat wat al werkt, en bekend is, kunt gebruiken bij de introductie of verankering van lean denken op jouw eigen werkvloer.

Principes van lean denken

Lean Healthcare
Lean Healthcare

De vijf bekende principes van lean denken zijn:

 • waarde voor de klant vaststellen;
 • de processen die daarbij een rol spelen bepalen;
 • storing weghalen en flow in het werkproces creëren;
 • elke stap afstemmen op de vraag van de klant;
 • blijven verbeteren.

Ik neem hier kort de principes door. Het eerste principe gaat over voor wie je doet wat je doet en wat voor hem of haar van belang is. De meeste mensen die in de zorg werken denken dan al direct aan de patiënt. Het is dan niet meer zo moeilijk om ook aan de aanvrager of collega te denken.

In het tweede en derde principe gaat het over het werkproces, de toegevoegde waarde van elke stap en het creëren van een flow. We weten allemaal hoe fijn het is om lekker door te kunnen werken zonder hierbij gestoord te worden. De inefficiënte inrichting van het werkproces (tweede principe – in positieve vorm) zorgt er alleen wel vaak voor dat er geen flow aanwezig is (derde principe – in positieve vorm). Wat je vaak ziet gebeuren, is dat er een werkvoorraad wordt opgebouwd, zodat de hele stapel werk in één keer kan worden weggewerkt. Hierdoor is het dan vaak niet meer mogelijk om op basis van de vraag van de klant te werken (vierde principe) en het lukt ook niet altijd om alles weg te werken. Daardoor loopt het werkvoorraad op, de toegangstijd en de doorlooptijd tot aan het onderzoeksverslag nemen toe, enzovoort. Je bent er aan gewend geraakt om steeds brandjes te blussen.

En hoe zit het dan met het laatste principe? Denk eens terug aan toen jij begon op een nieuwe werkplek. Misschien had je al ergens anders ervaring opgebouwd en zag je toen nog met een frisse blik hoe het anders kon? En daar zit helaas de ‘onmogelijkheid’, want die frisse blik moet het opnemen tegen de bestaande routine. Routine kan een gevoel van zekerheid geven en bepaald comfort, tenminste als het aantal brandjes om te blussen nog acceptabel is. Om de routine te doorbreken heb je dus een goede reden nodig. Is de reden aanwezig, dan is er ook ruimte voor die frisse blik om er stap voor stap uit te komen.

Lean toolbox

Met een zinvolle reden voor verandering en een goed gevulde lean toolbox, met onder andere de waardestroom analyse of de oorzaak-gevolg analyse, kun je de lean principes gemakkelijk toepassen op jouw eigen werkvloer. In een multidisciplinaire setting ga je zo met elkaar de confrontatie aan om de ruimte te bepalen tussen de reden voor de verandering – dat wat je wilt bereiken, en de huidige situatie – en de ingeslopen routine. Stap voor stap pak je het ene obstakel na het andere en zet je de lean principes recht, die dus toch niet zo onbekend blijken, om vervolgens tot breed gedragen oplossingen te komen.

Jitka Meijer is bij KALCIO Healthcare verantwoordelijk voor het onderdeel lean en deelt binnenkort haar kennis en kunde tijdens een gratis kennismaking met de praktijk van lean in de zorg.

Lean Healthcare
Jitka Meijer, Lean Healthcare

Schrijf je in voor de GRATIS summercourse

werksessie MRI veiligheid

Intervisiesessies MRI Veiligheid Symposium 2018

Nieuws


Intervisiesessies MRI Veiligheid Symposium 2018

Lianne Loeffen, Management consultant Healthcare

In evaluaties van eerdere edities van het MRI Veiligheid Symposium kwam vaak naar voren dat deelnemers behoefte hadden aan het uitwisselen van ervaringen en werkwijzen met MRI-collega’s uit andere zorginstellingen. Dit jaar mocht het MRI Veiligheid Symposium 2018 deelnemers uit ruim 45 verschillende zorginstellingen welkom heten; een uitgelezen moment om deze kennisuitwisseling te faciliteren in de vorm van intervisiesessies.
Onder leiding van ervaringsdeskundigen op het gebied van MRI werd er in groepen over een casus gesproken waarin een student een non-MRI-safe infuuspaal de scanruimte in had gereden, die vervolgens – gelukkig zonder iemand te verwonden – in de scanner terechtkwam. Wat was hier nu fout gegaan? En hoe zou je dit kunnen voorkomen?

Gedurende de sessies bleek dat er een hoop vragen leven onder de deelnemers als het gaat om MRI veiligheid, of iemand nu al 20 jaar werkzaam was binnen MRI, of pas drie maanden geleden voor het eerst op de MRI ging werken. Want wat ís nu eigenlijk de beste manier om zo veilig mogelijk te werken?
Is dat het gebruik van MRI-safe infuuspalen met de juiste bestickering? Of is dit alleen maar verwarrend voor medewerkers die sporadisch patiënten naar de MRI begeleiden, en is het beter om geen enkele infuuspaal in de buurt te laten? Zo bleek één zorginstelling gebruik te maken van haakjes waar het infuus aan gehangen kan worden, waardoor er nooit een infuuspaal de scanruimte in hoeft. De meningen waren zeer verdeeld en de verschillen tussen zorginstellingen zijn groot.

Een ander onderwerp dat veelvuldig ter sprake kwam in de discussies was de grote zorg over het alleen werken tijdens pauzes of avonddiensten. Op deze momenten kan een noodsituatie bijzonder gevaarlijk zijn voor zowel patiënt als medewerker, zeker als er geen adequate noodknoppen of alarmsystemen aanwezig zijn. De verantwoordelijkheid bij (eventuele) incidenten wordt nadrukkelijk gevoeld op de schouders van de MRI-laboranten. Verschillende deelnemers gaven dan ook aan bezig te zijn met het opzetten van MRI veiligheidsbeleid binnen hun eigen zorginstelling om de kans op incidenten zo klein mogelijk te maken en houden. Helaas blijkt echter dat zij vaak tegen obstakels aanlopen in dit proces zoals het gebrek aan beschikbaar gestelde tijd en geld. Mede hierdoor is de behoefte aan onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling tussen zorginstellingen groot: waarom zou iedereen het wiel opnieuw moeten uitvinden?

 

Getting Better Healthcare

Nieuws


Getting Better Healthcare

Jitka Meijer, Lean Healthcare consultant

Vroeg of laat hebben wij allemaal in meer of mindere mate te maken met de zorg. Dat gebeurde ook bij mij, waardoor ik als projectleider en organisatieadviseur steeds grotere interesse begon te ontwikkelen in de inrichting van organisatieprocessen, in het bijzonder binnen de zorg. Door mijn privé ervaring ben ik terechtgekomen bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Als professional heb ik daar nu ook de gelegenheid gekregen om samen met de zorgprofessionals te werken aan het optimaliseren van de werkprocessen.

Sinds 2008 heb ik gewerkt aan uiteenlopende complexe projecten voor dienstverlenende organisaties. Ik heb mijn bijdrage geleverd aan de introductie van dienend leiderschap bij een groot Nederlands familiebedrijf met focus op facilitaire dienstverlening in de gezondheidszorg. Hier heb ik geleerd dat organisaties kunnen groeien door eigen mensen te ontwikkelen, zodat zij succesvol hun bijdrage kunnen leveren aan een gezamenlijk resultaat. Later heb ik mij bezig gehouden met het scheppen van passende randvoorwaarden, gebruikersacceptatie, voor implementatie van digitale systemen ter ondersteuning van het strategische doel van organisaties. Hierna heb ik een zorgverzekeraar begeleid om eigen bedrijfsprocessen te leren bekijken vanuit de ervaring van de klant om zo nog beter aan te sluiten bij de klantbehoeften. Toen werd ik zelf, door ziekte in mijn familie, ervaringsdeskundige op het gebied van oncologische ziekenhuiszorg. Vanaf dat moment wilde ik mijn expertise inzetten om bijdrage te leveren aan de inrichting van processen in de zorg. Zo ben ik als leancoach in opleiding aan de slag gegaan met de begeleiding van een reorganisatie, om een toekomstbestendig en doelmatig Echocentrum neer te zetten. Na mijn certificering tot Black Belt Lean ben ik in dienst getreden bij KALCIO Healthcare, waar het verkrijgen van betere ziekenhuiszorg hoog in het vaandel staat. Naast het uitvoeren van projecten draag ik hier de verantwoordelijkheid voor het onderdeel Lean Healthcare. Met elkaar en samen met de teams die wij ondersteunen, maken wij elke dag kleine stappen om het steeds beter te kunnen doen voor de patiënten, interne klanten, medewerkers en de organisaties – de ziekenhuizen, waar wij voor werken.

‘… getting better, a little better all the time …’ Paul McCartney

KALCIO Healthcare deelt praktijk op Zorg & ICT 2018

Nieuws


KALCIO Healthcare op Zorg & ICT 2018, de praktijk gepresenteerd

Op 17, 18 en 19 april deelde KALCIO Healthcare haar kennis en ervaring op de Zorg & ICT in de Jaarbeurs te Utrecht. Over ontwikkelingen binnen de ziekenhuisorganisatie, intramuraal en transmuraal. De integratie van Zorg ICT en de evolutie van zorgketens vragen om effectieve implementatie van nieuwe technologie, de re-design en optimalisatie van processen en de ontwikkeling van zorgprofessionals en zorg teams. Dit is het werkveld van de interim professionals binnen KALCIO Healthcare.

Naast de educatieve sessies toonden wij een praktijk voorbeeld rondom de bundeling van zorg in de Oncologie. De live demonstraties rondom technologie voor effectieve MDO’s werd samen met Inter Visual Systems de praktijk levensecht gepresenteerd. De algehele presentatie op de Zorg & ICT is een mooie weergave van wat het KALCIO Healthcare team dagelijks binnen de Nederlandse ziekenhuizen bereikt.

Lees ook de white paper “Een interactieve overdrachtsruimte als oplossing voor uitdaging rondom multidisciplinair overleg binnen de (oncologische) zorg?”

Whitepaper over interactieve overdrachtsruimte voor MDO

Nieuws


EEN INTERACTIEVE OVERDRACHTSRUIMTE ALS OPLOSSING VOOR UITDAGINGEN RONDOM MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG BINNEN DE (ONCOLOGISCHE) ZORG?

Lees het volledige artikel

 • Welke hedendaagse uitdagingen rondom het MDO worden binnen de oncologische zorg opgemerkt?
 • Hoe speelt de interactieve overdrachtsruimte in op deze uitdagingen?
 • Biedt de interactieve overdrachtsruimte garantie voor een efficiënt en effectief MDO?
 • Wat is de toekomstvisie voor de interactieve overdrachtsruimte?

Het hedendaagse multidisciplinaire overleg (MDO) ondervindt een tweetal uitdagingen door het ontstaan van samenwerkingen om te voldoen aan de gestelde normen, te weten: patiëntgegevens die gelijktijdig voor alle zorgprofessionals beschikbaar dienen te zijn en dat de verschillende disciplines worden gestimuleerd om samen te werken. Deze uitdagingen zijn ontstaan doordat de communicatie door de transmurale keten complexer en belangrijker is geworden, en het volume van het aantal te bespreken patiënten tijdens het MDO is toegenomen.
Om op deze effecten en uitdagingen in te spelen, is in het UMC Utrecht in samenwerking met verschillende betrokken disciplines, KALCIO Healthcare, Inter en Forcare, een interactieve overdrachtsruimte ontwikkeld. Dit vernieuwde concept bestaat uit zowel een MDO-portaal, waarin patiëntgegevens op een veilige en betrouwbare manier worden verzameld en verbonden tussen ziekenhuizen, alsook een MDO-ruimte met een ovaalvormige vergadertafel waarin diverse vergader- en presentatiesystemen zijn ingebouwd/ geïntegreerd, alsmede via videoconferentie contact gehouden kan worden met de andere ziekenhuizen.

Lees het volledige artikel

 

Training MRI Veiligheidsbeleid succesvol verlopen

Nieuws


Training MRI Veiligheidsbeleid succesvol verlopen

KALCIO Healthcare organiseerde vrijdag 9 maart 2018 de training MRI Veiligheidsbeleid. 15 deelnemers uit 9 Nederlandse ziekenhuizen kwamen bijeen in het Academy training centrum.

Deze training kwam tot stand tijdens het MRI Veiligheid Symposium NL van 2017. Hierin organiseerde KALCIO Healthcare een workshop over de organisatie rondom MRI veiligheid in het ziekenhuis. Vanuit de enthousiaste feedback van de deelnemers is de vraag gesteld of KALCIO Healthcare hieraan meer aandacht wilde geven. Met als gevolg een dag waarin aandacht besteed is aan het theoretisch kader rondom de veiligheidsorganisatie MRI en samen met de deelnemers kennis is gedeeld vanuit de eigen MRI praktijk.

Voor KALCIO Healthcare was deze training een mooie opwarmer voor het MRI Veiligheid Symposium NL 12 juni 2018 in het AMC te Amsterdam. Vanwege de grote belangstelling voor de training MRI Veiligheidsbeleid zal deze 14 september 2018 nogmaals worden georganiseerd.

Zorg & ICT 2018

Nieuws


Educatieve sessie over MDO door Karel Loerts op Zorg en ICT

KALCIO Healthcare is van 17 – 19 april 2018 op de Zorg & ICT in de Jaarbeurs te Utrecht. Bij speciale gelegenheid zal KALCIO Healthcare dit jaar samen met Inter Visual Systems een showcase tonen op het gebied van MDO’s in het ziekenhuis.

Op stand nummer 01.E.010 zal een demo variant van een nieuw ontwikkelde tafel aanwezig zijn. En tijdens theater sessies op 17 en 18 april tussen 15.15 en 15.45 uur zal door Karel Loerts van KALCIO Healthcare een presentatie gegeven worden over bundelen van zorg en een efficiënter multidisciplinair overleg.

Karel Loerts, projectleider RAKU MDO

Wil je ons ontmoeten op de Zorg & ICT? Schrijf je gratis in.

Schrijf je in voor de educatieve sessie door Karel Loerts op 17 april om 15.15 uur in Theater 1

Schrijf je in voor de educatieve sessie door Karel Loerts op 18 april om 15.15 uur in Theater 1

 

Gratis als VIP-gast Zorg & ICT bezoeken?

Wij nodigen u van harte uit op onze stand voor het bijwonen van live-productdemo’s of het deelnemen aan één van onze theatersessies. Registreer voor gratis beurstoegang tot en met 30 maart a.s. en profiteer als VIP-gast van de vele voordelen:

 • Gratis toegang tot de Zorg & ICT 2018
 • Parkeren met korting t.w.v. €6,50 indien vooraf gereserveerd
 • Supersnel toegang tot de beursvloer door een eigen VIP-entree
 • Gratis garderobe op vertoon van VIP bevestiging
 • Toegang tot de exclusieve VIP-lounge op de beurs incl. drankjes en een gratis lunch
 • De beste plaatsen voor de seminars; tot 10 minuten voor aanvang worden de eerste rijen in de seminarzalen gereserveerd voor VIP’s
 • Toegang tot de netwerkborrel na afloop van de tweede beursdag

Op website van de Zorg & ICT lees je of je in aanmerking komt voor het VIP programma. Aanmelden kan tot en met 30 maart a.s.

 

Communiceren en samenwerken in een team

Nieuws


Communiceren en samenwerken binnen je team

Het onderling communiceren binnen een team is een van de moeilijkste onderdelen van het samenwerken. Het is heel herkenbaar dat er iets door iemand wordt gezegd, maar dat dit heel anders door een ander wordt opgevat. Hierop alert zijn en handvatten aanreiken hoe we ons hiervan bewust kunnen zijn, zijn onderdelen van de workshops binnen de communicatietrainingen die KALCIO Healthcare aanbiedt.

In onderstaand artikel een weergave van de communicatietrainingen en de ervaringen die de trainers binnen KALCIO Healthcare hebben:

De training die KALCIO Healthcare geeft bestaat uit twee dagdelen. Hierbij wordt samen met de participanten in het eerste dagdeel gericht op het communiceren vanuit jezelf. Daarbij gaat het om hoe “ik” communiceer met een ander en hoe “ik” luister naar een ander. Onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen zijn:

 • Het box model
 • Persoonlijkheid in kleuren
 • De motivatie batterij
 • Non-verbale communicatie
 • Verbale communicatie

De tweede bijeenkomst gaat met name over het communiceren in een groep. Hierbij ligt de nadruk op de samenstelling van een team en de verschillende persoonlijkheden die je hebt in een team. Daarbij bekijken we samen waarom het communiceren met de ene persoon beter gaat dan met de ander en hoe je elkaar juist kunt versterken. Het is daarbij goed om te kijken naar jezelf en het functioneren van jezelf in de groep. De onderwerpen die aan bod komen in deze bijeenkomst zijn:

 • Wat is een team?
 • Cirkel van invloed
 • Kernkwadranten
 • Piramide van Lencioni
 • Samenwerken

Tijdens de trainingen proberen we de participanten een stuk theorie mee te geven, maar gaan we vooral aan de slag om het in de praktijk te oefenen. Met name met de oefeningen merken we als trainers dat er op een ongedwongen manier moeilijkere onderwerpen kunnen worden besproken. Zo gaf Joyce (participant van een van de trainingen) aan: “Wij hebben op een ontspannen manier elkaars valkuilen besproken en soms ook gelachen, het was een open samenkomst.”

Eén van de behaalde resultaten vanuit de training is dat men elkaar beter leert kennen waardoor communicatie gemakkelijker wordt. Daarnaast leer je meer over uzelf (of worden de dingen die je eigenlijk al wist bevestigd) en krijgt de deelnemer inzicht in waar het soms mis kan gaan en waar in de toekomst rekening mee kan worden gehouden. Bovenal is de training zo vormgegeven dat er een open en positieve manier met elkaar wordt omgegaan en knelpunten kunnen worden besproken.

Wil je graag onze training volgen, dan kan dat door inschrijving op de training binnen de KALCIO Academy. Of wil je graag met je hele team de training binnen de eigen organisatie volgen dan geven wij deze ook graag op locatie. Kijk voor meer informatie over maatwerk en in-company training op deze pagina.

Do’s en don’ts rondom Kaizen events in het ziekenhuis

Nieuws


Do’s en don’ts rondom Kaizen events in het ziekenhuis

Op het gebied van procesverbetering is nog een hoop werk te verrichten binnen (Nederlandse) ziekenhuizen. Uit de praktijk blijkt dat binnen ziekenhuizen verbeterslagen gewenst zijn binnen onder andere zorglogistiek, telefonische bereikbaarheid, capaciteitsplanning, werkdruk, gastvrijheid, integraal werken en de implementatie van ICT. Met behulp van Kaizen, dat letterlijk ‘ten goede veranderen’ betekent, kunnen verbeteringen binnen deze processen in korte termijn worden bewerkstelligd.

KALCIO Healthcare houdt zich al jaren bezig met procesverbetering volgens de Kaizen methodiek en heeft inmiddels al meer dan 50 Kaizen events gefaciliteerd en georganiseerd in ziekenhuizen om binnen één week een verbeterslag te maken. Op basis van 36 uitgevoerde Kaizen events en interviews met zowel voormalige Kaizen event deelnemers als KALCIO Healthcare medewerkers blijkt dat er een aantal do’s en don’ts zijn rondom het organiseren en uitvoeren van een Kaizen event in het ziekenhuis, waarmee rekening gehouden kan worden.

In dit artikel worden allereerst de algemene do’s en don’ts gepresenteerd voor Kaizen events in het ziekenhuis, die bij de organisatie en uitvoering van Kaizen events door KALCIO Healthcare naar voren zijn gekomen. Vervolgens worden do’s en don’ts beschreven binnen de stappen van de DMAIC-structuur die vaak wordt aangehouden binnen een Kaizen event, waarbij de letters DMAIC staan voor Define, Measure, Analyse, Improve en Control.

Lees het volledige artikel