De juiste zorg op de juiste plek; innoveren en optimaliseren voor passende zorg.

Nieuws

De juiste zorg op de juiste plek; innoveren en optimaliseren voor passende zorg.

Eén van de transformaties waarover in het Integraal ZorgAkkoord (IZA) wordt gesproken, betreft het toegankelijk houden van de zorg. Daarbij gaat het onder andere over het leveren van passende zorg die qua tijd, plaats en inhoud aansluit op de behoeften van de patiënt of cliënt. Een recent adviestraject richtte zich op de vraag of het rendabel is om een nieuwe vorm van onderzoek binnen de regio aan te bieden. Onze interim consultant Kees de Ruig, gespecialiseerd in de zorg, deelt zijn inzichten omtrent dit adviestraject.

Het bieden van passende zorg binnen de regio is van belang om tegemoet te komen aan de behoeften van de lokale bevolking. Door de beschikbaarheid van diensten dichter bij huis te vergroten, kunnen patiënten sneller toegang krijgen tot noodzakelijke zorg en kunnen onnodige reizen worden vermeden. Naast dat dit de klanttevredenheid verhoogd kan het ook de kosten voor zowel de patiënt als de zorgorganisatie verlagen.

Belangrijke componenten van een advies

Zodoende ontvingen we de vraag voor een inventarisatie waaruit duidelijk werd of het haalbaar en rendabel is de, voor deze organisatie nieuwe, beeldvormende onderzoekstechniek aan de patiënt aan te bieden. Kees licht toe; “Tijdens het adviestraject zijn de vier belangrijkste componenten geïdentificeerd die van invloed zijn op de haalbaarheid van het aanbieden van deze nieuwe vorm van zorg.”

Infrastructuur en processen

Een adequate infrastructuur is essentieel om de gewenste zorg aan te kunnen bieden, en dit is dan ook een belangrijke eerste stap. Naast het hebben van geschikte ruimtes, dient de organisatie omtrent de dienstverlening op orde te zijn. Het opzetten van gestroomlijnde processen, het creëren van duidelijke workflow en het waarborgen van goede communicatie tussen verschillende afdelingen en zorgverleners draagt hieraan bij.

Technologie

Dan is het selecteren en implementeren van geschikte apparatuur en technologie de volgende stap. Op basis van een grondige analyse van de behoeften van de zorgorganisatie en de beschikbare opties worden aanbevelingen gedaan. Hierbij wordt ook gekeken naar de kwaliteitsnormen, specifieke vereisten van de geleverde zorg en wetgeving.

Mensen

Het succesvol implementeren van deze beeldvormende techniek vereist ook de juiste scholing van het zorgpersoneel. Zij dienen bekwaam te zijn in het bedienen van de apparatuur, het interpreteren van de beelden en het juist toepassen van de nieuwe onderzoekstechnieken. Worden voldoende verrichtingen uitgevoerd om bekwaam te blijven? In hoeverre is het mogelijk de huidige professionals te scholen of dienen er nieuwe teamleden aangetrokken te worden? In hoeverre is het takenpakket voor deze professional interessant en uitdagend? Een nieuwe techniek kan ook weer perspectief bieden voor zittende teamleden en daarmee de organisatie aantrekkelijker maken op de arbeidsmarkt.

Daarbij dienen ook de onderstromen bij de stakeholders geïdentificeerd te worden. Het begrijpen en adresseren van deze onderstromen is essentieel om draagvlak te creëren. In dit geval is dat vooral belangrijk omdat het implementeren van deze zorg ook gevolgen heeft voor de samenwerking in de regio. Er zijn meerdere betrokken partijen met ieder verschillende belangen waar aandacht aan geschonken dient te worden.

Zorgvuldig afwegen met onafhankelijk advies

Het bieden van passende zorg binnen de regio vereist een zorgvuldige afweging van de haalbaarheid en rendement van nieuwe vormen van beeldvormend onderzoek. De bouw, organisatie, aanschaf en training spelen een cruciale rol bij het maken van de juiste keuzes. Om een dergelijk besluit te nemen is onafhankelijk advies noodzakelijk, waarbij alle belangen afgewogen worden, waarbij ook aandacht is voor het totale zorgaanbod in de regio.

Bron; Rijksoverheid Infographic Integraal Zorg Akkoord

Persoonlijke effectiviteit

Voor iedereen die leiding geeft is het een must om bewust te zijn van zichzelf en zo de persoonlijke effectiviteit te vergroten.

Tijdens de tweedaagse training ‘Persoonlijke Effectiviteit’ in Almere word je uitgedaagd kritisch naar jezelf te kijken. Je ontdekt hoe de persoonlijke effectiviteit en leiderschapskwaliteiten vergroot worden aan de hand van de ideeën van Stephen Covey en het Arbinger instituut. Leer reflecteren op het eigen handelen en krijgt inzicht in je sterke en minder sterke kanten.

De training bestaat uit praktijkvoorbeelden, praktische opdrachten en het uitwisselen van eigen ervaringen. Bij deze training hoort een gevalideerd e-assessment met persoonlijke nabespreking, zodat de training nog beter vertaald kan worden naar de eigen situatie en praktijk.  

Wat levert deze training u op?

 • Kennis over de zeven eigenschappen van effectief leiderschap
 • Kennis over ‘inward en outward  mindset’
 • Inzicht in eigen kerncompetenties
 • Inzicht in persoonlijke leiderschapsstijl
 • Inzicht in het vergroten van uw persoonlijke effectiviteit

Gedurende de training zal er aandacht zijn voor:

 • Creëren van zelfbewustzijn
 • De persoonlijke ontwikkeling
 • De eigen sterke en minder sterke kanten
 • bewustwording hoe zelf invloed uit te oefenen op het eigen functioneren
 • bewustwording over de eigen beleving

Inclusief

– Theorie certificering

– Studiemateriaal

– Koffie, thee

– Gratis parkeren

Kosten

Totaal: € 975,- (incl. BTW)(incl. assessment)

Of 3 dagtickets voor deelnemers uit een organisatie met een ticketcontract

Trainingsdagen

Deze training wordt georganiseerd op:

Data 2023

Lesdag 1          10 november 2023

Lesdag 2         24 november 2023

Data 2024

Lesdag 1         4 oktober 2024

lesdag 2         11 oktober 2024

Groepsgrootte

maximaal 16 deelnemers

Trainingstijd

9:00 Inloop met koffie & thee

9:30 start – 16:00 einde

 

Aanmeldformulier Training Persoonlijke effectiviteit

Uw inschrijving

Kies het moment dat je wilt deelnemen

Zorgprocessen optimaliseren; binnen één week eerste resultaat

Nieuws

Zorgprocessen optimaliseren; binnen één week eerste resultaat

Je wilt de kwaliteit van zorg verhogen, kosten besparen, tijdswinst behalen of tevredenheid van betrokkenen vergroten. Allemaal processen op de afdeling waar meerdere disciplines bij betrokken zijn. Bij het optimaliseren van deze processen dienen dus diverse belangen afgewogen te worden. Met als gevolg dat zo’n verbetertraject aardig wat tijd in beslag neemt. Met urgente kwesties wil je snel aan de slag en een tijdspad van maanden is dan niet realistisch. Dat hoeft ook niet; er is een manier om binnen een week de eerste verbeterslag te maken.

Een veel voorkomende uitdaging in de zorg zijn de wachttijden. Patiënten die zorg nodig hebben en weken, soms maanden moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. Vele telefoontjes over en weer of er niet ergens ‘een gaatje’ is. Een telefoonlijst van wachtenden die gebeld kunnen worden als iemand uitvalt groeit gestaag. Een situatie welke qua omvang en complexiteit zodanig is dat de oplossing vaak gezocht kan worden in het aanpassen van de werkwijze.

Weg blijven van oplossingen

Allereerst is het zaak om duidelijk te krijgen wat er daadwerkelijk aan de hand is. Wat is de aanleiding? Welke verbetering willen we behalen oftewel wat is het doel? De huidige situatie wordt in kaart gebracht en de knelpunten beschreven. Samen met een aantal teamleden (kernteam) ga je op zoek naar de grondoorzaak. Dit is essentieel; we zijn geneigd direct aan oplossingen te denken.

Door naar de oorzaak op zoek te gaan komen onduidelijkheden aan het licht. Het is daarom ook van belang dat er iemand is die alles overziet met een frisse blik, die de juiste vragen stelt en zorgt dat alles ter tafel komt. Hoe verloopt de communicatie, wat is beleid, wat is persoonlijke voorkeur?

Voorbeeld
Een afdeling wenst de wachttijden te verkorten. Zij voelen druk van buitenaf en ook het team wil graag de zorg verbeteren. Chayenne ondersteunt de afdeling in het doorlopen van dit verbeterproces. Op deze manier kan de aandacht blijven voor het primaire zorgproces terwijl Chayenne met een kleine groep (kernteam) aan de slag gaat. Zij doet dit middels de Kaizen-methode, waarbij zes stappen worden doorlopen;

 1. Definiëren van het probleem;
 2. Meten van de feiten;
 3. Analyseren van de feiten;
 4. Genereer verbeteringen;
 5. Implementeer verbeteringen;
 6. Controleren en borgen.

Nadat het probleem gedefinieerd is, Chayenne het proces in kaart heeft gebracht en data heeft verzameld, begeleid ze gedurende een week het kernteam die alle betrokkenen vertegenwoordigt. Zij brainstormen over de feiten en trekken het kennisniveau tussen alle partijen gelijk. Ze ontdekken waar het in de communicatie beter kan en wat beleid en wat persoonlijke voorkeur is. Kleine acties met grote resultaten worden geformuleerd.

Continue verbetering

Tijdens een Kaizen-week wordt direct één kleine actie doorgevoerd. Aan het eind van de week is er minimaal één duidelijke verbetering geïmplementeerd en ligt er een actieplan voor de komende periode. Door mensen verantwoordelijk te maken voor het uitvoeren van dit plan borg je de continue verbetering.

Kaizen is een methodiek om in één week een verbeterslag te maken binnen een werkproces en deze te borgen. Het Japanse woord 改 (“kai”) betekent “veranderen” en 善 (“zen”) betekent “goed”. Verandering is goed en bij Kaizen draait het om continu verbeteren.

Hoe één week zoveel impact heeft?

Een verbeterproces wordt als iets groots ervaren en niet iets wat met één week opgelost is. Belangrijk is om te beseffen dat tijdens de Kaizen-week het plan tot verandering wordt gemaakt en de eerste stap uitgevoerd. Deze stap waar het veranderproces mee begint, wordt door het gemaakte actieplan verder uitgebouwd. Deze continue kleine veranderingen creëren een positieve energie binnen het team. Iedereen is gemotiveerd aan de slag en zo wordt continu gewerkt met als einddoel het grote resultaat.

Team effort

Alle input is nodig en iedereen heeft invloed op het verbeterproces. Het kernteam is de schakel als men aan de slag gaat tijdens de Kaizen week. De kernteamleden zijn vertegenwoordigers van hun achterban en zijn er verantwoordelijk voor dat de input wordt meegenomen in het Kaizen proces. Aan het eind van de Kaizen week heeft iedereen energie gekregen van het behaalde resultaat omdat de hele afdeling heeft bijgedragen.

Resultaat

Om terug te komen op het voorbeeld. Aan het einde van de week was de verbinding binnen het team toegenomen. Daar waar eerst verschillende ideeën heerste, was er eenheid gecreëerd, ondersteunde men elkaar en bleef men met elkaar in gesprek.

Dit kwam omdat er een duidelijk doel was gesteld. De acties die uitgevoerd moesten worden waren specifiek beschreven binnen een vastgestelde tijd, met een meetbaar resultaat (SMART). Doordat het proces goed voorbereid en begeleid was door iemand die buiten de context staat kwam men tot de kern. Het meest belangrijke; het hele team heeft bijgedragen de kleine veranderingen te realiseren om het uiteindelijke doel te halen. 

Welk zorgproces ga jij met Kaizen verbeteren?

Het optimaliseren van zorgprocessen vraagt een investering die op de lange termijn winst oplevert. Met welk proces gaat jouw afdeling aan de slag?
• Hoe staat het met de wachttijden op jullie afdeling?
• Is er een werkwijze waarbij teamleden aangeven dat het beter kan?

Kun je objectief het proces analyseren, alle knelpunten op tafel krijgen en alle belanghebbenden enthousiasmeren aan de slag te gaan?

Laat ons verhaal je inspireren om zorg te optimaliseren en te transformeren naar toekomstbestendige zorg. We dragen graag bij aan de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en delen daarom onze kennis.

Nieuwsgierig geworden naar een Kaizen-event? Lees er meer over of neem contact met ons op.

Laatste update 15-6-2023

Terugblik Booster Leidinggeven in de zorg

Nieuws

Terugblik Booster Leidinggeven in de zorg

Speciaal voor leidinggevenden in de zorg organiseerde KALCIO Healthcare maandag 3 april de Booster ‘leidinggeven in de zorg’. Met meer dan 100 aanwezigen was het een middag waar men zich kon laten inspireren en waar op landelijk niveau samen werd gezocht naar manieren om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.

Tijdens de plenaire sessies werden leidinggevenden geïnspireerd door corporate antropoloog dr. Daniëlle Braun. Zij liet aan de hand van treffende voorbeelden uit haar praktijkonderzoek zien hoe andere culturen omgaan met situaties. Hoe, door mee te bewegen bij bepaalde kwesties, mooie resultaten behaald kunnen worden (“don’t make waves”). Hoe in contact zijn met elkaar met zich mee brengt dat je als team je verder ontwikkelt.

Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS deelde het toekomstperspectief op het gebied van de arbeidsmarkt in de zorg. De cijfers laten een toenemende uitstroom van medewerkers zien en ook dat de benodigde werknemers er in de toekomst niet zijn. Doel van deze middag was dan tweeledig;

 • om leidinggevenden handvatten te bieden om hun team optimaal te ondersteunen en
 • om kansen en mogelijkheden te ontdekken om de juiste mensen te vinden en voor de zorg te behouden.

Na het plenaire gedeelte was er de keuze uit verschillende workshops: ‘denken in mogelijkheden’, ‘werken een aan excellent team’, ‘waardegedreven leiderschap’ en ‘arbeidsmarkt uitdagingen’.

Men ging aan de slag met denken in mogelijkheden waarbij duidelijk werd dat context, en dus doorvragen, belangrijk is. Door los te laten wat er al aan kennis is (out-of-the-box), creëert dit een mogelijkheid om een probleem in een kans veranderen.

Mogelijkheden zoals functiedifferentiatie in beide richtingen. Dit biedt professionals kansen om verder te ontwikkelen en kan bijdragen aan het binden en boeien van medewerkers. Anders opgeleide professionals biedt het de mogelijkheid om onderdeel uit te gaan maken van het team. Om deze weg te bewandelen heeft de leidinggevende de uitdaging om het huidige team mee te laten bewegen in deze verandering.

Daarbij is het belangrijk dat je als leidinggevende je bewust bent van je eigen waarden en overtuigingen, en de invloed hiervan op je persoonlijke leiderschapsstijl. Aan de hand van emoties gingen we op zoek naar onderliggende waarden en overtuigingen. Welk effect hebben de persoonlijke waarden, overtuigingen en emoties op jezelf en op de omgeving? Wat voegt dit voor waarde toe aan het team en welke uitdagingen het kan vormen?

Het was een middag die in het teken stond van het loslaten van problemen, het zien van kansen en mogelijkheden en daarmee positief naar de toekomst kijken. Want die toekomst maken we samen met elkaar.

Volgend jaar april zal KALCIO Healthcare wederom een Booster voor leidinggevenden in de zorg organiseren. Zijn er sprekers of onderwerpen die je terug wilt zien? Mail deze dan naar secretariaat@kalcio.nl en we gaan voor je aan de slag.

Om niets over de Booster en andere ontwikkelingen te missen delen we via onze nieuwsbrief elke vier weken het laatste nieuws. Inschrijven kan door onderstaande formulier in te vullen!

the Future of Medical Imaging and Radiotherapy

Nieuws

the Future of Medical Imaging and Radiotherapy

FMIR is het platform waar ontwikkelingen binnen de vakgebieden radiologie, nucleaire geneeskunde en radiotherapie met elkaar worden besproken. Over technologie, zorgpolitiek en duurzaamheid. Op alle niveau’s; innoveren en ontwikkelen werkt het best zonder hiërarchische scheidslijnen.

Alles komt samen tijdens het jaarlijks educatieve congres.

De voorbereidingen voor dit congres ‘the Future of Medical Imaging and Radiotherapy’ (editie FMIR2023) zijn in volle gang. Met ruim 20 exposanten, bijna 100 sprekers en het aantal inschrijvingen dat blijft toenemen belooft FMIR2023 een mooi educatief evenement te worden.

Multidisciplinair en vakgebied overstijgend

De toepassing van medische beeldvorming lijkt een oneindige ontwikkeling door te maken. Naast de traditionele technologieën ontstaan er telkens nieuwe toepassingen binnen de bestaande praktijken van de radiologie, nucleaire geneeskunde en de radiotherapie. Maar ook daarbuiten wordt de medische beeldvorming steeds intensiever en breder toegepast. Het gevolg hiervan is een behoefte aan het verbreden van kennis om de technieken geïntegreerd te kunnen gebruiken. Zodoende brengt dit congres ook de monodisciplinaire educatie van de werkvelden samen en faciliteert daarmee de multidisciplinaire praktijk.

Toekomst medische beeldvorming en radiotherapie

Behalve aandacht voor technologische ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en behandeling wordt er ook stil gestaan bij de huidige arbeidsmarkt.

Dat nieuwe software en inzet van AI bij zal dragen aan de workflow staat vast. Het zal de zorgprofessional ondersteunen in het verlenen van zorg. Met de toenemende zorgvraag zullen ook andere manieren bedacht moeten worden om goede resultaten te behalen. Daarom zal met collega’s tijdens FMIR2023 ook gekeken worden naar oplossingsrichtingen betreffende werving en selectie en boeien en binden van personeel. Hierbij zullen out-of-the-box oplossingen nodig zijn en worden deelnemers uitgedaagd vernieuwend te denken.

Voor het laatst bijgewerkt op 16 maart 2023

Aankomende evenementen

Projectmanagement training voor de zorg

Hoera!

Persoonlijke effectiviteit

Voor iedereen die leiding geeft is het een must om bewust te zijn van zichzelf en zo de persoonlijke effectiviteit te vergroten.

Tijdens de tweedaagse training ‘Persoonlijke Effectiviteit’ in Almere word je uitgedaagd kritisch naar jezelf te kijken. Je ontdekt hoe de persoonlijke effectiviteit en leiderschapskwaliteiten vergroot worden aan de hand van de ideeën van Stephen Covey en het Arbinger instituut. Leer reflecteren op het eigen handelen en krijgt inzicht in je sterke en minder sterke kanten.

De training bestaat uit praktijkvoorbeelden, praktische opdrachten en het uitwisselen van eigen ervaringen. Bij deze training hoort een gevalideerd e-assessment met persoonlijke nabespreking, zodat de training nog beter vertaald kan worden naar de eigen situatie en praktijk.  

Wat levert deze training u op?

 • Kennis over de zeven eigenschappen van effectief leiderschap
 • Kennis over ‘inward en outward  mindset’
 • Inzicht in eigen kerncompetenties
 • Inzicht in persoonlijke leiderschapsstijl
 • Inzicht in het vergroten van uw persoonlijke effectiviteit

Gedurende de training zal er aandacht zijn voor:

 • Creëren van zelfbewustzijn
 • De persoonlijke ontwikkeling
 • De eigen sterke en minder sterke kanten
 • bewustwording hoe zelf invloed uit te oefenen op het eigen functioneren
 • bewustwording over de eigen beleving

Inclusief

– Theorie certificering

– Studiemateriaal

– Koffie, thee

– Gratis parkeren

Kosten

Totaal: € 975,- (incl. BTW)(incl. assessment)

Of 3 dagtickets voor deelnemers uit een organisatie met een ticketcontract

Trainingsdagen

Deze training wordt georganiseerd op:

Data 2023

Lesdag 1          27 oktober 2023

Lesdag 2         10 november 2023

Data 2024

Lesdag 1         4 oktober 2024

lesdag 2         11 oktober 2024

Groepsgrootte

maximaal 16 deelnemers

Trainingstijd

9:00 Inloop met koffie & thee

9:30 start – 16:00 einde

 

Aanmeldformulier Training Persoonlijke effectiviteit

Uw inschrijving

Kies het moment dat je wilt deelnemen

De inzet van Zorg ICT

De transformatie in de zorg is een continu proces. De invloed van ICT hierbinnen is groot, zowel binnen zorgorganisaties als ook tussen de zorgorganisaties. Als teamleider, manager of zorgprofessional met senior taken heb je steeds vaker te maken met ICT projecten. Dat is soms een uitdaging met name als je de vertaling moet maken naar leveranciers, afdelingen IT of engineers en ontwikkelaars. Dan heb je soms behoefte om de context en de taal van de IT specialisten wat meer te begrijpen. Tegelijkertijd is het voor specialisten soms lastig om de praktijk van de zorg goed te begrijpen. In dit functionele werkveld van de ICT ligt een belangrijke oplossing voor een beter succes van toepassing van Zorg ICT. Gedurende deze eendaagse training word je meegenomen in de ontwikkelingen op het gebied van IT technologie in de zorg.

Wat levert deze training u op?

 • Je kent de belangrijke aspecten rondom ICT in de zorg
 • Je leert over ontwikkelingen binnen de zorg
 • Je leert een praktische vertaling te maken vanuit zorgbehoefte naar ICT oplossingen
 • Je leert de basis rondom standaarden en richtlijnen in de zorg
 • Je kent de belangrijkste aspecten rondom beheer en doorontwikkeling

Gedurende de training zal er aandacht zijn voor:

 • De ontwikkelingen op het gebied van ICT toepassing in de zorg
 • De introductie van een nieuw ICT systeem
 • Het belang van functioneel en applicatiebeheer
 • Belangrijke standaarden en richtlijnen
 • Het herkennen en sturen op automatiseringskansen

Inclusief

– Theorie certificering

– Studiemateriaal

– Koffie, thee

– Gratis parkeren

Kosten

Totaal: € 275,- (incl. BTW)

Of 1 dagticket voor deelnemers uit een organisatie met een ticketcontract

Trainingsdagen

Deze training wordt georganiseerd op:

Datum 2023

8 december 2023

Datum 2024

12 december 2024

Groepsgrootte

maximaal 16 deelnemers

Trainingstijd

9:30 start – 16:00 einde

Trainingslocatie

Transistorstraat 71B te Almere

De transformatie in de zorg is een continu proces. De invloed van ICT hierbinnen is groot, zowel binnen zorgorganisaties als ook tussen de zorgorganisaties. Als teamleider, manager of zorgprofessional met senior taken heb je steeds vaker te maken met ICT projecten. Dat is soms een uitdaging met name als je de vertaling moet maken naar leveranciers, afdelingen IT of engineers en ontwikkelaars. Dan heb je soms behoefte om de context en de taal van de IT specialisten wat meer te begrijpen. Tegelijkertijd is het voor specialisten soms lastig om de praktijk van de zorg goed te begrijpen. In dit functionele werkveld van de ICT ligt een belangrijke oplossing voor een beter succes van toepassing van Zorg ICT. Gedurende deze eendaagse training word je meegenomen in de ontwikkelingen op het gebied van IT technologie in de zorg.

Wat levert deze training u op?

 • Je kent de belangrijke aspecten rondom ICT in de zorg
 • Je leert over ontwikkelingen binnen de zorg
 • Je leert een praktische vertaling te maken vanuit zorgbehoefte naar ICT oplossingen
 • Je leert de basis rondom standaarden en richtlijnen in de zorg
 • Je kent de belangrijkste aspecten rondom beheer en doorontwikkeling

Gedurende de training zal er aandacht zijn voor:

 • De ontwikkelingen op het gebied van ICT toepassing in de zorg
 • De introductie van een nieuw ICT systeem
 • Het belang van functioneel en applicatiebeheer
 • Belangrijke standaarden en richtlijnen
 • Het herkennen en sturen op automatiseringskansen

Inclusief

– Theorie certificering

– Studiemateriaal

– Koffie, thee

– Gratis parkeren

Kosten

Totaal: € 275,- (incl. BTW)

Of 1 dagticket voor deelnemers uit een organisatie met een ticketcontract

Trainingsdagen

Deze training wordt georganiseerd op:

8 december 2023

Groepsgrootte

maximaal 16 deelnemers

Trainingstijd

9:30 start – 16:00 einde

Trainingslocatie

Transistorstraat 71B te Almere

Uw inschrijving

Kies de datum wanneer u wilt deelnemen

Zorg & Welzijn – Booster leidinggeven in de Zorg

Als leidinggevende staan er grote uitdagingen voor je om, samen met het team waar je leiding aan geeft, het resultaat van je afdeling naar een hoog niveau te tillen. Het talent dat je inzet vormt hiervoor een sterke basis, maar hoe zorg je ervoor dat je je eigen kwaliteiten verder ontwikkelt? In de “Booster Leidinggeven in de Zorg” van KALCIO Healthcare worden je tijdens een inspirerende dag diverse tools en handvatten aangereikt om jezelf te verbeteren in het vak van leidinggeven.

KALCIO Academy organiseert op 17 april de “Booster Leidinggevend in de Zorg,” speciaal voor leidinggevenden in de Zorg & Welzijn sector. Laat je inspireren en maak kennis met interessante onderwerpen die je kunnen helpen jouw invulling als leidinggevende in een zorgorganisatie te verbeteren.

Ontvangst en aanmelden

9.00 uur – 9.30 uur

Deelnemers voor de “Zorg & Welzijn – Booster voor Leidinggevenden” zullen we vanaf 9.00 uur gastvrij verwelkomen met koffie en thee in Hotel Almere.

Ontwikkelingen en innovaties in de zorg

9.30 uur – 10.15 uur

Karel Loerts, directeur van KALCIO Healthcare en senior manager, beschikt over jarenlange ervaring in de zorgsector. Samen met zijn team streeft hij naar de noodzakelijke transformatie van de zorg. Deze transformatie is complex, maar het team maakt deze behapbaar en concreet. Hierbij staat de juiste balans tussen mensen, processen, medische technologie en faciliteiten (het gebouw) centraal. Deze balans moet optimaal zijn, met speciale aandacht voor het welzijn van de betrokkenen, zowel patiënten en cliënten als medewerkers, zorgprofessionals en medisch specialisten.

Met zijn uitgebreide kennis en expertise op het gebied van ontwikkelingen en innovaties in de zorg richt hij zich op de toekomst van de zorg en de kansen voor tactische en operationele managers. Hij neemt de politieke arena in beschouwing, deelt daarbij zijn kennis over innovaties, waarna hij een visie schetst. Hierbij reikt hij de deelnemers handvatten aan om het proces op hun afdeling grondig te analyseren.

Ontdek de transformerende kracht van combifuncties

Ontdek de transformerende kracht van Combifuncties met Prof.dr. Jeroen Hendrikse, een vooraanstaand lid van het leiderschapsteam van het UMC Utrecht en de voorzitter van de zorgdivisie Beeld en Oncologie. Deze divisie omvat 300 verpleegkundigen, 300 laboranten, 200 onderzoekers, 170 artsen, 30 hoogleraren en 400 professionals in verschillende functies.

In zijn nieuwe publicatie belicht Prof.dr. Hendrikse de innovatieve aanpak van combifuncties, waarbij medewerkers verschillende rollen vervullen binnen diverse teams, afdelingen of zelfs organisaties. Dit is niet alleen een strategie om het personeelstekort in de zorg aan te pakken, maar ook een bewezen methode voor het vergroten van motivatie en werkplezier. Tijdens onze BOOSTER verzorgt hij een interactieve Master Class en deelt hij concrete handvatten en put uit talloze voorbeelden uit de zorgpraktijk, waardoor je geïnspireerd wordt om zelf aan de slag te gaan.

Duurzaam ontwikkelen van je team; jouw rol als leidinggevende

Met haar jarenlange ervaring als leidinggevende, CNIO en Nursing Liaison Officer weet Ariane van Wamel hoe je een connectie maakt met je teamleden, het kapitaal van de organisatie. Door medewerkers in hun kracht te zetten, hun talenten en kwaliteiten te erkennen, leid je jouw team naar toekomstbestendige zorgverlening. Met samenwerking vanuit alle disciplines, input vanuit alle lagen, kom je tot de mooiste resultaten. Na deze interactieve sessie heb je inzicht in de uitdagingen en beschik je over handvatten om ieders perspectieven bij elkaar te brengen voor duurzame arbeidsmarkt oplossingen.

Toekomstbestendig leidinggeven; investeren in innovaties

Kees de Ruig, opgeleid in de farmacochemie en ruime ervaring binnen de zorg, kent de uitdagingen en behoeften van zorgprofessionals en medici. Het toekomstbestendig leiding geven aan afdelingen en projecten binnen de zorg vraagt om investeringen in innovatie. Als zorgmanager is het cruciaal om grip te hebben op budgettering, exploitatierekeningen, investeringsplannen en het opstellen van businesscases. Kees neemt je mee in het belang van nauwkeurige prognoses, het juist rapporteren van resultaten, en biedt inzicht in het opstellen van zowel kwantitatieve als kwalitatieve businesscases.

Verbeteren van zorgprocessen zonder grote investeringen

Chayenne Landegent heeft Biomedische Technologie en Fysica gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, met een specialisatie in management en beleid. Met een brede achtergrond in de medische, exacte en sociale wetenschappen heeft ze een goed beeld van ontwikkelingen in de gezondheidszorg en kan ze hieraan bijdragen, zowel vanuit een organisatorisch als technisch perspectief. Met een toegewijde houding is Chayenne gedreven om impact te creëren in de zorg. Zij heeft expertise ontwikkeld in het verbeteren van processen met behulp van de Kaizen-methode en heeft succesvolle projecten begeleid.

Zelforganiserende teams; revolutionair concept of utopie?

In de dynamische wereld van de zorg wordt steeds vaker de vraag gesteld: zelfsturing van teams, een revolutionair concept of een utopie? Voorstanders omarmen het idee van zelfsturende teams als de sleutel tot verbeterde efficiëntie en innovatie. Het stelt zorgprofessionals in staat om flexibel in te spelen op de unieke behoeften van hun patiënten, zonder te worden beperkt door hiërarchische structuren. Het bevordert autonomie, betrokkenheid en persoonlijke groei, waardoor een meer bevredigende werkomgeving ontstaat.

Aan de andere kant zijn er sceptici die waarschuwen voor mogelijke obstakels, zoals gebrek aan sturing en mogelijk conflicten. Het evenwicht vinden tussen vrijheid en verantwoordelijkheid is cruciaal. Zelfsturing vraagt om een cultuuromslag en continue evaluatie.

Als zorgprofessionals het voor het zeggen zouden hebben…

15.35 uur – 16.00 uur

Hoe zouden functies eruit zien als zorgprofessionals het voor het zeggen zouden hebben? Hoe zou hun werk eruit zien wanneer hun wensen, werkwijzen en werkplezier centraal zouden staan? En wat als de patiënt/cliënt het uitgangspunt zou zijn bij het verdelen van werk? Ouderenorganisatie Laurens en Stichting FWG hebben onderzoek gedaan naar scenario’s van taakherschikking. Hoe groot zijn de verschillen tussen deze scenario’s eigenlijk? En welke inzichten biedt het bij het maken van (beleids)keuzes richting toekomstbestendige (ouderen)zorg?

 

-spreker benaderd-

Walking drinks & food

16.00 uur – 17.30 uur

Een intensieve dag waarbij je met nieuwe inspiratie en energie naar huis gaat, maar niet zonder een gezellige afsluiter en een gezond gevulde maag. De “Walking Drinks & Food” worden volledig aangeboden door KALCIO Healthcare. Wij vragen je bij de inschrijving aan te geven of je hierbij aanwezig wilt zijn, zodat wij rekening kunnen houden met de reservering van hapjes en drankjes.

Een moment om samen te connecten en op een sociale manier terug te kijken op een geslaagde BOOSTER Leidinggeven in de Zorg!

Inschrijven voor de “Booster”

Om deel te nemen aan de “Booster” voor leidinggevenden in de Zorg & Welzijn sector, vul je onderstaande formulier in en verzeker je jezelf van een middag inspiratie en reflectie.

Na je inschrijving ontvang je automatisch een bevestiging met daarin de ingevoerde gegevens.

Wij kijken uit naar je komst!

Ellen van de Zande, KALCIO Healthcare

Je kunt je hieronder inschrijven voor de Booster van 17 april 2024, zorg dat je er bij bent!

Uw inschrijving

Interview met Karel Loerts

Nieuws

Karel Loerts, oprichter van KALCIO Healthcare

Interview met Karel Loerts

In 2009 richtte Karel Loerts de KALCIO groep op met centraal KALCIO Healthcare gericht op de ontwikkeling van organisaties en hun leiderschap binnen de ziekenhuiszorg, de VVT en de GGZ.

Abonneer je op het YouTube kanaal van KALCIO Healthcare

In een interview op het YouTube kanaal van KALCIO Healthcare vertelt Karel over zijn kijk op de waarden waar KALCIO Healthcare voor staat, de focus naar de integrale duurzame ontwikkeling van zorgorganisaties en KALCIO Healthcare die organisaties bij helpt.

Vanuit trots op de Nederlandse zorgorganisaties, de gedreven en kundige zorgprofessionals en medisch specialisten die binnen de organisaties zich dagelijks inzetten, werkt KALCIO Healthcare samen met hen aan het verbeteren van de kwaliteit, veiligheid en het rendement binnen de zorgorganisaties. Karel vertelt over de kijk die hij hierop heeft en ook waar hijzelf zijn motivatie vandaan haalt.

“Als je de consultancy en interim wereld bekijkt, dan maken wij ons wel zorgen over hoe zorgorganisaties in de toekomst nog kunnen inkopen als de prijzen gewoon niet realistisch zijn”.

Karel Loerts

Daarnaast geeft Karel zijn blik op de wijze van dienstverlening binnen de interim en consultancy wereld; “Als je de consultancy en interim wereld bekijkt, dan maken wij ons wel zorgen over hoe zorgorganisaties in de toekomst nog kunnen inkopen als de prijzen gewoon niet realistisch zijn”. Het werken voor publieke organisaties zoals binnen de zorg, is binnen KALCIO Healthcare primair in het bewustzijn dat de gelden binnen KALCIO Healthcare maatschappelijke basis hebben.

Bekijk het hele interview met Karel Loerts voor het complete verhaal! Wil je graag in contact komen met Karel Loerts of iemand anders bij KALCIO Healthcare? Reageer dan via onderstaande contactformulier.

Organisatie rondom de Medische Techniek

Deze eendaagse training is gericht op het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling en juiste inzet van medische techniek volgens de geldende wet- en regelgeving. Tijdens de training leer je over de randvoorwaarden waaraan medische technologie moet voldoen en hoe nieuwe technologie veilig en effectief ingezet kan worden. Ook behandelen we de financiële aspecten rondom technologie in ziekenhuizen en zorginstellingen. 

In deze praktijkgerichte training wordt je meegenomen in de levenscyclus van de inzet van technologie in de praktijk van de zorg. Je leert als senior professional, technicus of leidinggevende in de zorg waar je op moet letten bij de aanschaf, de implementatie en het beheer van medische techniek die wordt toegepast ter ondersteuning van zorgprocessen en medisch handelen.

Wat levert deze training u op?

 • Inzicht in belangrijke Wet- en regelgeving rondom inzet van medische technologie
 • Inzicht in levenscyclus van technologie toegepast voor patiëntenzorg
 • Kennis van het verwerven, het beheer en de uitfasering rondom technologie binnen de zorg
 • Kennis en inzicht in financiële aspecten rondom technologie in ziekenhuis en zorginstelling

Gedurende de training zal er aandacht zijn voor:

 • wet- en regelgeving
 • Werken vanuit een meer jaren investeringsplan
 • Sturen op up-time binnen de beheercyclus van je apparatuur
 • Financiële aspecten rondom investering versus exploitatie van medische techniek
 • De introductie en verwerving van nieuwe medische apparatuur

Inclusief

– Theorie certificering

– Studiemateriaal

– Koffie, thee

– Luncharrangement

– Gratis parkeren

Kosten

Totaal: € 275,- (incl. BTW)

Of 1 dagtickets voor deelnemers uit een organisatie met een ticketcontract

Trainingsdagen

Deze training wordt georganiseerd op 1 training dag

Lesdag             23 mei 2024

Trainingstijd

9:00 Inloop met koffie & thee 

9:30 Start – 16:00 Einde 

Uw inschrijving

Projectmanagement training voor de zorg

In een zorgorganisatie heeft de dagelijkse patiënten- of cliëntenzorg de hoogste prioriteit, maar is het uitvoeren van verbeterprojecten ook van belang. De tweedaagse ‘Projectmanagement training voor de Zorg’ biedt managers, leidinggevenden en seniorprofessionals handvatten om verbeterprojecten tot een goed resultaat te brengen met behoud van de continuïteit van de zorg. Ook projectleiders en projectmedewerkers die projecten binnen hun zorgorganisaties naar een hoger niveau willen tillen zijn welkom. 

Voor projectleiders en projectmedewerkers is het vaak een uitdaging om verbeterprojecten tot een goed resultaat te brengen. De hoeveelheid aan verbeterprojecten is vaak beduidend groot. Deze kunnen zowel voortkomen uit interne noodzaak op operationeel gebied als door externe invloeden van ontwikkelingen in de zorg. Hoe houdt u dit onder controle? Hoe realiseert u een sterke balans tussen het optimaal continueren van een operationele organisatie, versus het uitvoeren van verbeterprojecten zonder de continuïteit van de zorg in gevaar te brengen? 

 

Wat levert deze training op? 

 • Basis-tools voor geslaagde projecten binnen de zorg 
 • Overzicht op projecten en deelprojecten 
 • Hogere kwaliteit van project resultaten 
 • Meer rendabel projectmanagement 
 • Verbetering van planning en organisatorische vaardigheden 
 • Sturen op scope, doelen en milestones 
 • Onderhandelen en aansturen  

 

Gedurende de training zal er aandacht zijn voor: 

 • Werken vanuit een Businesscase 
 • Planning en organisatie van projecten 
 • Financiële aspecten rondom projecten 
 • Resources en rollen binnen projecten 
 • De risico’s en uitdagingen rondom een project 
 • Onder de aandacht brengen en aansluiten op de lijnorganisatie
 • Stakeholdermanagement en communicatie rondom projecten 

 

Inclusief

– Certificaat

– Studiemateriaal

– Koffie, thee, lunch

– Gratis parkeren

Kosten

Totaal: € 795,- (incl. BTW)

Of 2 dagtickets voor deelnemers uit een organisatie met een ticketcontract

Trainingsdagen

Deze training wordt georganiseerd op: 

Lesdag 1             26 januari 2024
Lesdag 2            2 februari 2024

Trainingstijd

9:00 Inloop met koffie & thee 

9:30 Start – 16:00 Einde 

Groepsgrootte

Maximaal 16 deelnemers 

Uw inschrijving

leiderschap in de zorg

Dé training voor leidinggeven in de Zorg

Leer als leidinggevende, teamleider of coördinerend professional in de zorg alles over personeelsmanagement tijdens deze tweedaagse training. Ontdek theoretische kaders en modellen en experimenteer met praktijkvoorbeelden samen met medecursisten. Van sollicitatie- en exitgesprekken tot het motiveren en beoordelen van het team: alle aspecten van de HR-cyclus komen aan bod. Leer sturen op resultaten en functioneren, ga om met verzuim en werkplezier en creëer een goede cultuur van samenwerking. Ook de wet Poortwachter en arbeidsrecht komen aan bod. Ontdek hoe je als beginnend leidinggevende de focus houdt op werkplezier en resultaten voor het individu, het team en de organisatie. Met de opgedane kennis en praktische handvatten kun je direct aan de slag in de eigen praktijk. 

Wat levert deze training op? 

 • Kennis over enkele theoretische kaders en modellen van management in de zorg,  
 • Een effectieve HR-cyclus herkennen en vertalen naar de praktijk van morgen. 
 • Teamdoelen maken, experimenteren met een vlootschouw. 
 • Basiskennis wet Poortwachter en arbeidsrecht. 
 • De theorie en oefenen met Leiderschap stijlen.  

 Gedurende de training zal er aandacht zijn voor: 

 • Sollicitatiegesprekken en jaargesprekken voorbereiden en oefenen. 
 • Sturen op resultaat en functioneren.  
 • Omgaan met verzuim en sturen op werkplezier. 
 • Motiveren van het team en het creëren van een goede cultuur van samenwerking  
 • Voorbeelden uit jouw praktijk in om verbetermogelijkheden te verkennen en sparren met je medecursisten. 

Inclusief

– Deelname certificaat

– Studiemateriaal

– Koffie, thee, lunch

– Gratis parkeren

Kosten

Totaal: € 550,- (incl. BTW)

Of 2 dagtickets voor deelnemers uit een organisatie met een ticketcontract

Trainingsdagen

Deze training wordt georganiseerd op:

Datum 2023

Lesdag 1             2 november 2023

Lesdag 2            16 november 2023

Datum 2024

Lesdag 1            8 november 2024

Lesdag 2          15 november 2024

Trainingstijd

9:00 Inloop met 9:30 start – 16:00 einde

Trainingslocatie

Transistorstraat 71B te Almere

Uw inschrijving

Kies het moment dat je wilt deelnemen

Procesoptimalisatie in de Zorg – KAIZEN

Voor een operationeel leidinggevende in de zorg is het essentieel dat de bedrijfsprocessen op orde zijn. Optimale processen leiden namelijk tot minder verspilling van tijd, geld en moeite. Wil je leren hoe je dit voor elkaar krijgt en een cultuur van verbetering kunt creëren? Dan is onze praktische driedaagse training Kaizen in de zorg iets voor jou. 

Tijdens deze training kaizen vertellen we over de Kaizen-methode, waarmee door voortdurende verbetering en procesoptimalisatie in kleine stappen snel resultaat wordt behaald. Door deze methodiek blijf je verbeteren en voorkom je verspillingen en variaties. Het gaat hierbij niet om een eenmalige verbetering, maar om het continu blijven verbeteren van je zorgprocessen. Zo wordt de productiviteit vaak verhoogd en kunnen zorgprofessionals optimaal worden gefaciliteerd om hun werk zo goed mogelijk te doen. 

Gedurende deze drie dagen ga je aan de slag met de theorie en praktische toepassing van een Kaizen event. Leer hoe je zelf een zorgproces kunt verbeteren middels de Kaizen-methodiek en hoe Kaizen-events te leiden. Door de praktische toepassing van de methode zie je snel resultaat en komt een ‘vliegwiel’ in beweging. Zorgprocessen verbeteren in een multidisciplinaire setting, procesoptimalisatie doe je samen met het team. 

Wat levert deze training kaizen u op?

 • Introductie in de wereld van Lean in de zorg
 • U herkent verbeterpotentieel en weet welke tools hiervoor ingezet kunnen worden
 • U leert problemen eerst te analyseren om vervolgens de juiste oplossingen te bedenken en te implementeren volgens een vaste methode (DMAIC)
 • U leert procesoptimalisatie en verbetering door te voeren zonder dat grote investeringen nodig zijn
 • U weet van A tot Z een Kaizen event te organiseren om problemen op te lossen in korte tijd
 • U neemt concrete verbeterideeën mee naar uw organisatie

Gedurende de training zal er aandacht zijn voor:

 • Lean/Six Sigma in de zorg
 • Klantgericht denken
 • Problemen analyseren
 • Procesoptimalisatie
 • Lean tools (zoals processen in kaart brengen, oorzaakanalyse, 5S)
 • Project aanpak (DMAIC methodiek)
 • De organisatie van een Kaizen verbetertraject
 • Leiderschap binnen een Kaizen evenement

Daarnaast zal de vertaalslag naar de praktijk in de zorg d.m.v. een casus en praktijkopdrachten naar procesoptimalisatie en operationele ontwikkeling veelvuldig gemaakt worden. Ook zal tijdens de training kaizen ruimte zijn om verbetermogelijkheden en problemen uit de praktijk van u als deelnemer te bespreken. De training kan zonder specifieke vooropleiding gevolgd worden.

Inclusief

– Theorie certificering

– Studiemateriaal

– Koffie, thee

– Luncharrangement

– Gratis parkeren

Kosten

Totaal: € 825,- (incl. BTW)

Of 3 dagtickets voor deelnemers uit een organisatie met een ticketcontract

Data

Lesdag 1                8 maart 2024

Lesdag 2              15 maart 2024

Lesdag 3              22 maart 2024

Trainingstijd

9:00 Inloop met koffie & thee 

9:30 Start – 16:00 Einde 

Uw inschrijving