Leiderschap ten tijde van corona

Nieuws

Leiderschap ten tijde van corona

Het CBS rapporteerde recent dat het ziekteverzuim in Nederland in het vierde kwartaal van 2020 het hoogst is in 18 jaar. Met name de gezondheids- en welzijnszorg is getroffen met een ziekteverzuim van 6,8%. Hierbij zien we specifiek dat de verpleeg- en verzorgingstehuizen het hoogst gemeten ziekteverzuim hebben met 8,2%. Dit is zelfs het hoogst gemeten ziekteverzuim in 24 jaar (eerdere cijfers zijn niet beschikbaar via CBS) [1]. Logisch, denk je meteen: er is een corona-pandemie gaande, natuurlijk ligt het ziekteverzuim hoger. Maar is dit wel zo logisch en zijn er niet andere factoren die meespelen, die mogelijk voorkomen kunnen worden?

Wat we zien onder zorgmedewerkers is dat ze andere stressfactoren ervaren in deze pandemie dan andere werkenden. Waar de meeste in de beroepsbevolking zich druk maken over baanonzekerheid en thuiswerken zien we dat zorgmedewerkers deze stress niet ervaren. Bij zorgmedewerkers zien we juist dat door hun intrinsieke motivatie ze onvoldoende rem hebben en doorwerken tot dat ze niet meer kunnen [2]. Hierdoor zorgen ze onvoldoende voor zichzelf. Als dan ook nog collega’s uitvallen door ziekte hebben zij het gevoel dat ze het extra werk moeten opvangen, wat alleen nog maar meer stress veroorzaakt. Daarbij kan de huidige pandemie voelen als een uitzichtloze situatie waar weinig ruimte is binnen de organisatie voor zaken anders dan het uitvoeren van de werkzaamheden.

Eerdere rapporten van onder andere de RVS belichtten waarom er een hoge uitstroom is van zorgmedewerkers. Hoofdredenen hiervoor zijn onder andere het beperkte loopbaanperspectief,  weinig invloed op het werk en het onbenut laten van het potentieel van medewerkers. Deze zaken leiden tot vermindert werkplezier van medewerkers. In tijden als deze is men in de zorg vooral bezig met ‘overleven’ en is er te weinig tijd en aandacht voor de medewerkers en zaken die hen werkplezier verschaffen. Juist in deze tijd is dit belangrijk om uitval te voorkomen. Als leidinggevende heb je dan ook een belangrijke rol om de medewerkers te ondersteunen, hen zo goed mogelijk te faciliteren en aandacht te hebben voor hun persoonlijke ontwikkeling. Doe je dit niet en kijk je alleen maar met een korte termijn perspectief dan zul je op de lange termijn voor grotere uitdagingen komen te staan.

Door Daniëlle Nijsten, werkzaam als Operationeel directeur, consultant en trainer bij KALCIO Healthcare. KALCIO Healthcare streeft er naar om een positieve bijdrage te leveren aan de toegankelijkheid, effectiviteit en kwaliteit van de gezondheidzorg. Hierbij werkt KALCIO Healthcare vanuit de kernwaarden: strategisch transformeren, samen voor het beste resultaat en toegewijd en flexibel. Effectief leiderschap is hier een belangrijk onderdeel van en is een belangrijk element voor het succes van een organisatie.

  1. StatLine – Ziekteverzuimpercentages
  2. ORnet – Kans op burnout fors gestegen
  3. RVS – Applaus is niet genoeg

KALCIO Healthcare en IHE Nederland

Nieuws

KALCIO Healthcare en IHE Nederland

Het belang van wereldwijd georganiseerde initiatieven gericht op de integratie van IT-systemen in de zorg is groot. De afgelopen decennia heeft Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) een belangrijke plek verworven op dit gebied. Wat nu nodig is, is flexibiliteit.

KALCIO Healthcare begeeft zich dagelijks op de werkvloer, tussen de mensen die IT integreren in de kliniek. Vanuit die positie zien we dat de werkzaamheden van IHE niet meer in lijn zijn met de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. In toenemende mate bieden leveranciers van software de professionals binnen de zorgorganisaties krachtige tools aan – vaak op heel specifieke gebieden. Die ontwikkeling is al langer gaande: door zich op specifieke toepassingsgebieden te richten, slagen ontwikkelaars van software er steeds beter in tooling te bieden die daadwerkelijk van doorslaggevende waarde is voor de patiënt. De resulterende groei in effectieve tools binnen de gezondheidszorg vraagt wel een hoge mate van flexibiliteit van de IT architecturen, zowel binnen als buiten de muren van zorginstellingen. Regulering en standaardisatie zijn enerzijds belangrijk, maar kunnen anderzijds ook een rem zijn op ontwikkeling naar betere patiëntenzorg.

Per januari 2021 heeft KALCIO Healthcare daarom haar deelname aan IHE Nederland opgezegd. “Het is best een dubbel gevoel”, zegt Karel Loerts, CEO van KALCIO Healthcare, over deze opzegging. “KALCIO Healthcare draagt IT-integratie en standaardisatie in de zorg – dus ook het werk van IHE, juist een warm hart toe. Echter, de opkomende “regionale” samenwerkingen tussen zorginstellingen hebben sturing nodig die meer gericht is op inhoud en proces afstemming, dan op standaardisatie. Dat is waar KALCIO Healthcare onderscheidend in wil zijn binnen de Nederlandse Zorg.”

Karel werd eind 2004 door IHE Nederland gevraagd om het belang van het werk van IHE onder de aandacht te brengen in het UMC Utrecht, waar hij verantwoordelijk was voor de IT-organisatie van de Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. “De zorg IT was toen nog behoorlijk versnipperd georganiseerd. De collega’s zagen zeker het belang van integratie, maar zagen vooral dat dit binnen de eigen muren van het ziekenhuis moest plaatsvinden. De interesse in IHE en hun gedachtengoed was nog niet heel groot.” Inmiddels is er veel ten goede veranderd. IT-professionals in de ziekenhuizen en ook de softwareleveranciers hebben standaardisatie en integratie duidelijk op hun agenda staan, soms zelfs als onderdeel van de business strategie.

Karel Loerts

Door de oorspronkelijke betrokkenheid van Karel bij IHE Nederland bleef hij zich ook ná de oprichting van KALCIO Healthcare in 2009, inzetten voor IHE. Omdat IHE primair is opgericht om zorgverleners, IT-professionals en softwareleveranciers samen te brengen, lag de deelname van KALCIO Healthcare als consultancy en interim management organisatie niet direct voor de hand. Echter op het gebied van transformatie en ontwikkeling van gezondheidsorganisaties en de adoptie van innovatie en technologie door zorgprofessionals – een van de primaire werkvelden van KALCIO Healthcare – was er een duidelijke verbinding. Juist op deze onderdelen gericht op adoptie van nieuwe werkvormen en middelen heeft KALCIO Healthcare de afgelopen jaren een bijdrage proberen te leveren aan IHE Nederland en IHE Europa.

Waarom dan toch stoppen? De afgelopen twee jaar voelde de vrijwillige bijdrage in tijd van de medewerkers van KALCIO Healthcare voor IHE Nederland niet meer als voorheen. “Het begon steeds meer op een passieve deelname te lijken, alsof je alleen nog donateur bent. Dat past niet bij onze werkwijze.” Wij willen doen waar we goed in zijn – flexibel en resultaat gericht werken – en daar was binnen IHE Nederland niet meer voldoende aansluiting voor. De ontwikkelingen rondom IT in de zorg zijn voor KALCIO Healthcare meer resultaat gericht, dichter bij de gebruiker, de zorgprofessional. Om voortgang te blijven boeken is dat waar onze aandacht nu op gericht moet zijn.